Αρχειακό υλικό (1): «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΡΚΚ(μπ) - Μόσχα, 8-16 Μάρτη 1921»*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Το 10ο Συνέδριο του ΡΚΚ(μπ), έχοντας ακούσει τον απολογισμό της ΚΕ:

1. Αναγνωρίζει γενικά και συνολικά σωστή την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της ΚΕ.

2. Επισημαίνει μεταξύ άλλων την αδυναμία ενότητας στην ΚΕ, που εκδηλώθηκε τον τελευταίο καιρό κατά τη συζήτηση μια σειράς επίκαιρων ζητημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο και τα καθήκοντα των συνδικάτων. Αυτό οδήγησε σε υπερβολική όξυνση της συζήτησης στις γραμμές του κόμματος και στην υπερβολική σπατάλη κομματικών δυνάμεων σε βάρος άλλων κομματικών καθηκόντων και ειδικότερα σε βάρος της διεύρυνσης και ενδυνάμωσης της επιρροής του κόμματος στις πλατιές μη κομματικές μάζες.

Για την εξασφάλιση της πλήρους ευστάθειας της πολιτικής του καθοδηγητικού κέντρου του κόμματος και την ενίσχυση των δεσμών του με τις πλατιές προλεταριακές μάζες το συνέδριο θεωρεί απαραίτητη την ένταξη στην ΚΕ οργανωτών, που διακρίθηκαν στη μαζική κομματική δουλειά. 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Το κόμμα του επαναστατικού μαρξισμού αρνείται ριζικά την αναζήτηση της απόλυτα σωστής μορφής κομματικής οργάνωσης και των μεθόδων δουλειάς της, που είναι κατάλληλες για όλες τις βαθμίδες της επαναστατικής διαδικασίας. Αντίθετα, οι μορφές οργάνωσης και οι μέθοδοι της δουλειάς καθορίζονται εξ ολοκλήρου από τις ιδιαιτερότητες της δεδομένης ιστορικής κατάστασης και από τα καθήκοντα που απορρέουν άμεσα από αυτή.

 2. Από αυτή την άποψη είναι αντιληπτό ότι με την αλλαγή των αντικειμενικών συνθηκών ανάπτυξης της επανάστασης, κάθε οργανωτική μορφή και οι αντίστοιχες μέθοδοι δουλειάς μπορούν να γίνουν από μορφές ανάπτυξης της κομματικής οργάνωσης, δεσμά αυτής της ανάπτυξης. Αντίστροφα, η οργανωτική μορφή που υπέπεσε σε αχρηστία μπορεί να ξαναγίνει απαραίτητη και η μόνη ορθολογική, όταν αναγεννηθούν οι αντίστοιχες αντικειμενικές συνθήκες.

3. Οι αντιφάσεις μεταξύ των αναγκών της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται από τη μια πλευρά και των καθιερωμένων μορφών οργάνωσης και των μεθόδων της δουλειάς της από την άλλη, γενικά, διαφαίνονται πριν ακόμη φανερωθεί τελειωτικά η ανάγκη αλλαγής της γραμμής. Αυτή πρέπει να αλλάζει μόνο όταν γενικά, στο κύριο και βασικό, έχει εκπληρωθεί το καθήκον που καθόρισε την προηγούμενη μορφή οργάνωσης και τη μέθοδο δουλειάς που της αντιστοιχεί.

4. Δεν πρέπει να μεταφέρονται μηχανιστικά οι μορφές και μέθοδοι δουλειάς της κομματικής οργάνωσης, που εφαρμόζονται τη μια ή την άλλη ιστορική στιγμή, σε άλλες οργανώσεις, π.χ. στα Σοβιέτ είτε σε όργανα διοικητικού ή οικονομικού χαρακτήρα. Αυτή η μεταφορά βασιζόταν στην πλήρη αγνόηση της διαφοράς της οργάνωσης της πρωτοπορίας της εργατικής τάξης (κόμμα) και των άλλων οργανώσεων, της διαφοράς μεταξύ των τάξεων, μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργαζομένων, μεταξύ των διαφόρων καθηκόντων, που θέτουν ενώπιόν τους αυτές οι οργανώσεις κτλ.

II. Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΑΣ

 5. Η προηγούμενη περίοδος ανάπτυξης της επανάστασης χαρακτηρίστηκε από την ένοπλη επίθεση του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού ενάντια στη Σοβιετική Δημοκρατία, από τη σκληρή πάλη στα μέτωπα, κυρίως στα εξωτερικά. Απειλούνταν η ίδια η ύπαρξη της Δημοκρατίας, η οποία έπρεπε, αποκρούοντας τους εχθρούς, να εξασφαλίζει τις βασικές πηγές ζωής οικονομικού χαρακτήρα, όπως κάρβουνο, πετρέλαιο, εδάφη παραγωγής σιτηρών κ.ά.

6. Γι’ αυτό το άμεσο, το βασικό, το κύριο καθήκον ήταν οι πολεμικές πράξεις. Μπροστά σε αυτό το καθήκον έπρεπε να υποχωρήσουν όλα τα άλλα, μεταξύ των οποίων και το διαπαιδαγωγικό καθήκον του κόμματος. Ολη η Δημοκρατία μετατράπηκε σε ένοπλο στρατόπεδο και το κόμμα του προλεταριάτου έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο καθήκον, ώστε να μπορεί να το διεκπεραιώσει.

7. Αναπόφευκτα, η οργανωτική μορφή του κόμματος τη δεδομένη περίοδο έπρεπε να είναι η στρατιωτικοποίηση της κομματικής οργάνωσης. Σαν τη μορφή της προλεταριακής δικτατορίας που απέκτησε το χαρακτήρα της στρατιωτικής-προλεταριακής δικτατορίας, έτσι και η μορφή της κομματικής οργάνωσης απέκτησε και έπρεπε από τη σκοπιά της επαναστατικής σκοπιμότητας να αποκτήσει σε αυτές τις συνθήκες αντίστοιχο χαρακτήρα. Συνολικά αυτό εκφράστηκε μέσα από τον ακραίο οργανωτικό συγκεντρωτισμό και τον περιορισμό των συλλογικών οργάνων της κομματικής οργάνωσης.

8. Οι μέθοδοι της κομματικής δουλειάς απέρρεαν κι αυτές από τις ανάγκες των πολεμικών πράξεων και αντιστοιχούσαν στις οργανωτικές μορφές. Συνολικά έτειναν προς το σύστημα των στρατιωτικών διαγγελμάτων που εκδίδονταν από τα κομματικά καθοδηγητικά ιδρύματα και που εκτελούνταν από τα απλά κομματικά μέλη χωρίς αντιρρήσεις και χωρίς να συζητηθούν. Από αυτή τη σκοπιά οι ατέρμονες επιστρατεύσεις, κυρίως για αποστολή στο μέτωπο και η ανακατανομή των κομματικών δυνάμεων ήταν συνήθης υπόθεση.

9. Μόνο χάρη σε αυτή τη δομή του κόμματος έγινε δυνατό το ξεπέρασμα της αντίστασης των αντιπάλων και η νικηφόρα έκβαση της πάλης. Αυτή η δομή ήταν η πιο κατάλληλη για την πολεμική περίοδο.

III. ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ

 10. Η βασική αντίφαση αυτής της περιόδου ήταν το γεγονός ότι, ενώ το κόμμα αυξανόταν γρήγορα αριθμητικά, ο χαρακτήρας της δουλειάς εμπόδιζε την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση της μάζας των μελών και ιδιαίτερα των νέων μελών. Ταυτόχρονα, η προσέλκυση στην ενεργό δράση σχεδόν όλων των μελών του κόμματος, μέσω της επιστράτευσης, δημιούργησε γρήγορα την ανάγκη αυτενέργειας και ενεργής επίλυσης των ζητημάτων της κομματικής ζωής, ακόμη και ανάμεσα στα πιο καθυστερημένα στρώματα. Αυτό ανέδειξε την αντίφαση με τον ακραίο συγκεντρωτισμό και με το σύστημα των στρατιωτικών διαγγελμάτων, που είχε γίνει πρακτική των κομματικών οργανώσεων.

11. Οι τεράστιες υλικές δαπάνες για τον πόλεμο και ως αποτέλεσμα η πτώχευση της χώρας συντελούνταν παράλληλα με την αναγκαιότητα συντήρησης ιδιαίτερα σημαντικών υπηρεσιών και ομάδων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των κομματικών. Ετσι αναπόφευκτη συνέπεια, που σε μεγάλο βαθμό ήταν κοινωνικά αναγκαία, ήταν η άνοδος της υλικής ανισότητας των μελών του κόμματος στο φόντο της αύξησης της γενικής ανέχειας.

12. Η αποσύνθεση των παλιών ταξικών ομάδων (ιδιαίτερα η αποσύνθεση της διανόησης), καθώς και η διάλυση των σοσιαλιστικών κομμάτων της αντιπολίτευσης (μενσεβίκοι, εσέροι) είχε ως αποτέλεσμα την εισροή αυτών των στοιχείων στις γραμμές του κόμματός μας. Εν τω μεταξύ, έχοντας την πείρα της προηγούμενης δουλειάς τους, δεδομένης της σχετικής μείωσης της διαπαιδαγωγητικής δουλειάς στη μάζα των μελών του κόμματος συνολικά και της ακραίας ανάγκης σε ενεργά και πεπειραμένα στελέχη, αυτοί μπορούσαν να αναρριχηθούν γρήγορα στη σοβιετική, στρατιωτική, επαγγελματική και κομματική ιεραρχία.

13. Στο φόντο της ανέχειας οι ανάγκες του άκρως συγκεντρωτικού μηχανισμού, που διαμορφώθηκε στη βάση της μεγάλης καθυστέρησης του πολιτιστικού επιπέδου των μαζών, οδήγησαν σε διόγκωση του γραφειοκρατικού μηχανισμού και δημιούργησαν την τάση αυτονόμησής του.

14. Με αυτό τον τρόπο η πολεμική περίοδος δημιούργησε από τη μια πλευρά μια συνολικά ορθολογική οργάνωση και από την άλλη γέννησε μια σειρά από αντιφάσεις. Κι εφόσον όλες αυτές οι αντιφάσεις μεγάλωναν στη βάση της καταστροφής και της έλλειψης οργανωτικών δυνάμεων, η συγκεντροποίηση ανέπτυσσε την τάση μεταμόρφωσής της σε γραφειοκρατισμό και αποκοπή από τις μάζες. Το σύστημα των στρατιωτικών διαγγελμάτων συχνά έπαιρνε διαστρεβλωμένες μορφές και μετατρεπόταν σε ανώφελη πίεση. Τα απαραίτητα προνόμια γίνονταν έδαφος για διάφορων ειδών καταχρήσεις. Ο απαραίτητος περιορισμός των διαφόρων κομματικών οργάνων οδηγούσε σε αποδυνάμωση της πνευματικής ζωής του κόμματος κλπ., που συνολικά οδήγησε σε εσωτερική κομματική κρίση.

IV. Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

 15. Η τρέχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από τη μια πλευρά από τη σχεδόν πλήρη εξάλειψη των εξωτερικών πολεμικών μετώπων και από την άλλη από ακραία όξυνση των αντιθέσεων στο εσωτερικό της χώρας. Η νέα μορφή εξωτερικής παρέμβασης που εκδηλώνεται με την οργάνωση συνομωσιών και εξεγέρσεων, η βαριά οικονομική κρίση και η διατροφική κρίση που σχετίζεται με αυτή, η απότομη όξυνση της σχέσης της εργατικής τάξης με την αγροτιά που εντάθηκε από την κακή σοδιά του προηγούμενου έτους, η κόπωση των πλατιών προλεταριακών μαζών που εξαντλήθηκαν από την άνευ προηγουμένου πάλη ενάντια στους αναρίθμητους εχθρούς, όλα αυτά τα φαινόμενα εκφράστηκαν έντονα την περίοδο της αποστράτευσης και έθεσαν ξανά τη Σοβιετική Δημοκρατία σε πολύ δύσκολη θέση. Η επίδρασή τους στο προλεταριάτο οδήγησε στην ατόνηση των δεσμών της προλεταριακής πρωτοπορίας (του κόμματος) με τις μη κομματικές μάζες των εργατών που εν μέρει, εξαιτίας της κρίσης, επηρεάστηκαν από τους μικροαστούς. Οδήγησαν επίσης στην αποδυνάμωση της ενότητας μέσα στο κόμμα και στη μείωση της κομματικής συσπείρωσης.

Ετσι η τρέχουσα περίοδος έχει από μόνη της αντιφατικό χαρακτήρα, μιας και το πέρασμα σε ειρηνική κατάσταση στις δεδομένες ιστορικές συνθήκες οδηγεί σε νέες μορφές πάλης στο εσωτερικό μέτωπο.

16. Ενώ την προηγούμενη περίοδο το κόμμα έπρεπε να προσανατολίζεται σε άμεσα πολεμικά καθήκοντα σε βάρος της διαπαιδαγώγησης, τώρα το ανέβασμα του επιπέδου των κομματικών μελών και η ταυτόχρονη προσέλκυσή τους στην ενεργή συμμετοχή στη γενική κομματική ζωή γίνεται κεντρικό καθήκον του σήμερα, μαζί με την ενίσχυση της επιρροής του κόμματος στις μη κομματικές μάζες, τη δημιουργία δεσμών με αυτές και την εξασφάλιση της ετοιμότητας του κόμματος για την πάλη ενάντια στην αντεπανάσταση.

Περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητη η απόλυτη συσπείρωση και η απόλυτη ενότητα του κόμματος, όχι μόνο η τυπική και μηχανιστική, αλλά και η ιδεολογική-μαχητική. Αυτή πρέπει να επιτευχθεί σε μια νέα βάση, στη βάση του ανεβασμένου, παρά τις αντιξοότητες, επιπέδου των μελών του κόμματος, στη βάση της προσέλκυσης όλων των μελών του κόμματος στην ενεργή κομματική ζωή, στη βάση της συσσωρευμένης πλουσιότατης πείρας των μελών του κόμματος, που απέκτησαν δουλεύοντας σε διάφορους τομείς κατά την πολεμική περίοδο. Το κόμμα, που κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε διαιρεθεί σε χωριστά τμήματα, πρέπει να συσπειρωθεί εκ νέου. Πρέπει να έρθουν πιο κοντά οι «άνω» με τους «κάτω», οι στρατιωτικοί με τους πολίτες, οι συνδικαλιστές με τα στελέχη των σοβιέτ, τα παλιά με τα νέα μέλη του κόμματος, οι «νέοι» με τους «γέρους». Ο τεράστιος ρόλος της πρωτοπορίας του προλεταριάτου στην οικονομία και την οικοδόμηση δεν μπορεί να εκπληρωθεί αν δεν επιτελεστεί αυτό το βασικό καθήκον.

17. Το καθήκον αυτό δεν μπορεί να επιτελεσθεί εάν διατηρηθεί η παλιά οργανωτική μορφή. Τα άμεσα καθήκοντα απαιτούν ένα νέο οργανωτικό πλαίσιο. Μια τέτοια μορφή είναι η εργατική δημοκρατία. Η γραμμή για εργατική δημοκρατία πρέπει να ακολουθηθεί με την ίδια αποφασιστικότητα και να υλοποιηθεί με την ίδια ενέργεια που ακολουθούνταν την προηγούμενη περίοδο η γραμμή για στρατιωτικοποίηση του κόμματος, στο βαθμό που δεν εμποδίζεται από την ανάγκη διεξαγωγής άμεσης πάλης ενάντια στις δυνάμεις της αντεπανάστασης.

18. Με τον όρο εργατική εσωκομματική δημοκρατία νοείται η οργανωτική μορφή κατά τη διεξαγωγή της κομματικής κομμουνιστικής πολιτικής, που εξασφαλίζει σε όλα τα μέλη του κόμματος, ακόμα και σε αυτά με χαμηλότερο επίπεδο, την ενεργό συμμετοχή στη ζωή του κόμματος, στη συζήτηση όλων των ζητημάτων που θέτονται, στην επίλυσή τους, καθώς και την ενεργό συμμετοχή στην κομματική οικοδόμηση. Η μορφή της εργατικής δημοκρατίας αποκλείει τους διορισμούς ως σύστημα και εκφράζεται με την πλατιά εκλογή όλων των ιδρυμάτων από τα κάτω προς τα πάνω, με την υποχρέωση λογοδοσίας, τον έλεγχο κλπ.

19. Οι μέθοδοι δουλειάς είναι πρώτα και κύρια μέθοδοι πλατιάς συζήτησης όλων των σημαντικότερων ζητημάτων, η διεξαγωγή διαλόγου γι’ αυτά με πλήρη ελευθερία στην άσκηση εσωκομματικής κριτικής, μέθοδοι συλλογικής επεξεργασίας γενικών κομματικών αποφάσεων, έως ότου πάνω στα ζητήματα αυτά παρθούν κομματικές αποφάσεις δεσμευτικές για όλους. Τώρα αυτές οι μέθοδοι γίνονται το ίδιο αναγκαίες και αποκτούν την ίδια σημασία με τις μεθόδους των στρατιωτικών διαγγελμάτων και την αναντίρρητη εκτέλεσή τους την περίοδο της όξυνσης του εμφυλίου πολέμου. Είναι αυτονόητο πως μετά τη λήψη των αποφάσεων, αυτές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να εκτελούνται με τη μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια. Εννοείται πως το κόμμα πρέπει να είναι αρκετά ελαστικό, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να περάσει γρήγορα στο σύστημα των στρατιωτικών διαγγελμάτων.

20. Με αυτό τον τρόπο, το πιο γενικό εσωκομματικό καθήκον δεν είναι η αριθμητική διεύρυνση των γραμμών του κόμματος, αλλά η ποιοτική τους βελτίωση, η άνοδος της συνειδητότητας, της κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης, του βαθμού δραστηριοποίησης, της αυτενέργειας και των πρωτοβουλιών όλων των μελών του κόμματος, καθώς και η πλήρης ενότητα όλων των κομματικών γραμμών σε αυτή τη βάση.

V. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 21. Δεδομένου ότι στο κόμμα έχουν ενταχθεί ορισμένα μικροαστικά στοιχεία και στοιχεία της μικροαστικής διανόησης, καθώς και της ημι-διανόησης, που δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί στο κομμουνιστικό πνεύμα και δεν έχουν αφομοιωθεί ακόμη από το κόμμα, δεδομένου ότι η τεράστια πλειοψηφία των κομμουνιστών εργατών απορροφάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ανάγκες της αναπτυσσόμενης σοβιετικής οικοδόμησης και είναι σε μεγάλο βαθμό αναγκασμένη να αποκόβεται από την άμεση δουλειά στις φάμπρικες και τα εργοστάσια και δεδομένων των μεγάλων απωλειών που υπέστη το κόμμα στα μέτωπα του εμφυλίου πολέμου, δημιουργείται η ακραία ανάγκη να στραφεί αποφασιστικά το τιμόνι της κομματικής πολιτικής προς τη στρατολόγηση εργατών και την εκκαθάριση του κόμματος από μη κομμουνιστικά στοιχεία, μέσω της ακριβούς καταγραφής κάθε μέλους του ΡΚΚ, στη βάση της δουλειάς που επιτελεί στη θέση που καταλαμβάνει, καθώς και ως μέλους του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

22. Σε περίπτωση παραβίασης της κομματικής πειθαρχίας κλπ. από τα νέα μέλη του κόμματος, οι κομμουνιστές που τα πρότειναν υποβάλλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις μέχρι και σε διαγραφή από το κόμμα, εφόσον έκαναν κατ’ εξακολούθηση απερίσκεπτες και ελαφρόμυαλες συστάσεις.

Ως μέτρο για την προστασία του κόμματος από τη μόλυνσή του με ακατάλληλα στοιχεία είναι απαραίτητο να συνίσταται η ανακοίνωση των ονομάτων αυτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο κόμμα. Οσοι κάνουν συστάσεις πρέπει να έχουν κομματική ηλικία άνω του ενός έτους. Η δοκιμαστική περίοδος για τους μη εργάτες και αγρότες συντρόφους παρατείνεται και γίνεται ένα έτος.

23. Το Συνέδριο αναθέτει στην ΚΕ και το Οργανωτικό Γραφείο να παρακολουθούν διεξοδικά τους εργάτες που αναδεικνύονται και να τους εντάσσουν συστηματικά και απαρέγκλιτα στην εκτέλεση υπεύθυνης δουλειάς στο κέντρο και τοπικά. Το Συνέδριο θεωρεί ως μια από τις πιο μεγάλες αδυναμίες της κομματικής δουλειάς το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν κατάφερε να αναδείξει σε αντίστοιχες θέσεις τις υπάρχουσες στο κόμμα δυνάμεις και να τους δώσει χώρο για ανάπτυξη.

24. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει τις Αποφάσεις της Πανρωσικής Κομματικής Συνδιάσκεψης του 1920 και αναθέτει στην ΚΕ και στις Επιτροπές Ελέγχου τη διεξαγωγή αποφασιστικής πάλης ενάντια στις καταχρήσεις των θέσεών τους και των υλικών τους προνομίων από τα μέλη του κόμματος. Το Συνέδριο επιβεβαιώνει πλήρως τη γραμμή για εξίσωση της υλικής κατάστασης των κομματικών μελών.

25. Το Συνέδριο θεωρεί βασικό του καθήκον τη δουλειά στην κομματική βάση, καθώς και τη δουλειά στους μη κομματικούς με στόχο την προσέγγιση των πλατιών μαζών του προλεταριάτου και της αγροτιάς από το κόμμα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο όλα τα κομματικά στελέχη να αναλαμβάνουν περιοδικά αντίστοιχες χρεώσεις, ώστε ακόμη και τα πιο απασχολημένα κομματικά στελέχη να δουλεύουν συνεχώς στο επίκεντρο της προλεταριακής ζωής, ασχολούμενοι με οργανωτική και προπαγανδιστική δουλειά.

VI. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

 26. Η κατανομή των στελεχών πρέπει να γίνεται στη βάση των απαιτήσεων της δουλειάς. Συνάμα, οι σύντροφοι που κατανέμουν τα ανώτερα κομματικά όργανα πρέπει να κατευθύνονται στα κατώτερα όργανα για αξιοποίηση ως εργαζόμενοι που έχουν τη μια ή την άλλη ειδικότητα και χωρίς να έχουν πρόσθετες αρμοδιότητες, που να τους δίνουν το χαρακτήρα κατόχων ειδικής εξουσιοδότησης κλπ.

27. Είναι απαραίτητο να αρχίσει η συστηματική υλοποίηση των αποφάσεων του 8ου Συνεδρίου του κόμματος για επιστροφή στα εργοστάσια και τα χωράφια των εργατών που έμειναν πολύ καιρό στη σοβιετική ή την κομματική δουλειά. Οι σύντροφοι αυτοί πρέπει να τεθούν στις κοινές συνθήκες ζωής των εργατών.

28. Για την ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση των πλατιών κομματικών μαζών στη συμμετοχή τόσο στην καθημερινή ζωή της οργάνωσης όσο και στη δουλειά των εκτελεστικών της οργάνων είναι απαραίτητο, όσο είναι δυνατό και αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη, οι λίστες αυτών που πρόκειται να κινητοποιηθούν ή να μετατοπιστούν να ανακοινώνονται εκ των προτέρων στις γενικές συνελεύσεις της οργάνωσης, εξηγώντας γιατί εντάχθηκαν στη λίστα αυτοί και όχι άλλοι σύντροφοι. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις στις αμέσως επόμενες γενικές συνελεύσεις.

29. Για την πάλη με τα στενά υπηρεσιακά συμφέροντα είναι απαραίτητη η συστηματική μετατόπιση των συντρόφων από τον ένα τομέα δουλειάς στον άλλο. Πρέπει ωστόσο κάθε σύντροφος, κατά κανόνα, να μπορεί να παραμένει ένα δεδομένο χρονικό διάστημα στην ίδια θέση, ώστε να δείξει το αποτέλεσμα της δουλειάς του και να μπορεί να απολογηθεί γι’ αυτή στο κόμμα.

VII. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

 30. Για την αναζωογόνηση της κομματικής ζωής είναι απαραίτητα τα ακόλουθα μέτρα:

α) Η πλατιά συζήτηση όλων των σημαντικότερων γενικών κομματικών, γενικών πολιτικών ζητημάτων και των ζητημάτων της τοπικής ζωής στις γενικές συνελεύσεις των μελών του κόμματος έως και τις ΚΟΒ πρέπει να γίνει συστηματική και να διεξάγεται στη βάση συγκεκριμένου σχεδίου, περιοδικά επεξεργαζόμενου από την αντίστοιχη κομματική επιτροπή. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο γενικά ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το δεδομένο τόπο, όσο και ζητήματα που θέτει εκ νέου η κομματική πολιτική ζωή, τόσο εισηγήσεις των κομματικών οργάνων, όσο και εισηγήσεις των οργάνων της σοβιετικής εξουσίας. Παράλληλα οι επιτροπές του κόμματος οφείλουν να φροντίσουν η συζήτηση αυτή να μη μείνει κτήμα μόνο των οργανώσεων των πόλεων, αλλά να ακουμπούν συστηματικά και όλο το κυβερνείο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα στελέχη με τη σειρά, βάση συγκεκριμένου σχεδίου, να περιοδεύουν σε ορισμένες περιοχές. Μόνο μια τέτοια συστηματική ενημέρωση για όλα τα παραπάνω ζητήματα θα ανεβάσει τη συνειδητή στάση όλης της μάζας των μελών του κόμματος ως προς αυτά και θα ανεβάσει το γενικό επίπεδο της κομματικής ζωής.

β) Οι ανοιχτές συνεδριάσεις των καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα με διεξοδική επιλογή της ημερήσιας διάταξης, ώστε η παρουσία σε αυτές να ωφελήσει σε μέγιστο βαθμό τα απλά μέλη του κόμματος.

γ) Ο συνεχής έλεγχος της δουλειάς των καθοδηγητικών οργάνων από την κοινή γνώμη του κόμματος και η συνεχής αλληλεπίδραση πάνω στα καθήκοντα των οργάνων αυτών με το κόμμα συνολικά, ο συνεχής απολογισμός των αντίστοιχων κομματικών επιτροπών, όχι μόνο στα ανώτερα όργανα αλλά και στις κατώτερες οργανώσεις μέσω των περιοδικών εισηγήσεων των επιτροπών των κυβερνείων στις συνελεύσεις των πόλεων ή των συνοικιών, των αντιπροσώπων ή στις γενικές συνελεύσεις και στις συνδιασκέψεις των νομών και αντίστοιχα μέσω των περιοδικών εισηγήσεων των νομαρχιακών επιτροπών στις συνελεύσεις των επαρχιών. Οι επιτροπές των συνοικιών στις πόλεις και οι επαρχιακές επιτροπές στους νομούς απολογούνται περιοδικά για τη δραστηριότητά τους στις συνελεύσεις των μεγάλων ΚΟΒ.

31. Η διάλυση των κατώτερων οργανώσεων από το ανώτερο κομματικό όργανο επιτρέπεται μόνο εάν υπάρχουν φανερές παραβιάσεις των αποφάσεων του κομματικού συνεδρίου, των οδηγιών ή των εγκυκλίων, που εκδίδονται ως περαιτέρω επεξεργασία και στη βάση των αποφάσεων του Συνεδρίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το ανώτερο όργανο συγκαλεί αντίστοιχη συνδιάσκεψη ή συνέλευση αντιπροσώπων, όπου και επιλύεται το ζήτημα ή η διένεξη που προέκυψε. Μέχρι την επίλυση του ζητήματος με τον καθιερωμένο τρόπο, η υλοποίηση της απόφασης του ανώτερου κομματικού οργάνου δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από το κατώτερο.

VIII. ΟΙ ΚΟΒ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

 32. Δεδομένου του περάσματος της χώρας στην οικοδόμηση της οικονομίας και για την προσέγγιση των μαζών είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των ΚΟΒ στα εργοστάσια και τις φάμπρικες. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει σε ένα μήνα μετά το 10ο Συνέδριο σε όλη τη Ρωσία να επανεξεταστεί η σύνθεση των ΚΟΒ και να γίνει από τη μια πλευρά μεταφορά του μέγιστου αριθμού των κομμουνιστών από τα σοβιετικά ιδρύματα στα εργοστάσια και τις φάμπρικες και από την άλλη πλευρά μεταφορά του απαραίτητου αριθμού των κομματικών μελών από τις λιγότερο στις περισσότερο σημαντικές επιχειρήσεις. Αυτή η μεταφορά πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τα συνδικάτα.

33. Η ενίσχυση των ΚΟΒ δεν πρέπει να περιοριστεί στην απλή αριθμητική αύξηση των μελών τους. Παράλληλα πρέπει να γίνεται συστηματική δουλειά για τον εμπλουτισμό του περιεχόμενου της δράσης τους. Οι ΚΟΒ δεν πρέπει να περιορίζονται στην προπαγανδιστική και διαπαιδαγωγική δουλειά, αλλά να μεταμορφωθούν σε βασικά μαχητικά όργανα της οικονομικής δουλειάς του κόμματος. Ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να υπάρχει φροντίδα ώστε οι περισσότεροι κομμουνιστές που απασχολούνται στις αγροτικές επιχειρήσεις, τις φάμπρικες και τα εργοστάσια, να απασχολούνται στον τομέα της άμεσης παραγωγής, να κάνουν σωματική εργασία στα μηχανήματα και τα άροτρα κλπ. και να μην απασχολούνται αποκλειστικά στο διοικητικό οικονομικό τομέα.

34. Η δουλειά των ΚΟΒ πρέπει να γίνει αντικείμενο αυστηρής παρακολούθησης από τις επιτροπές των κυβερνείων και των νομών. Η επεξεργασία του γενικού σχεδίου δράσης των ΚΟΒ πρέπει να γίνεται σε ειδικές συσκέψεις των γραμματέων και των επικεφαλής των οργανωτικών - δομικών τμημάτων των κυβερνείων με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κομματικής ομάδας των συνδικαλιστικών οργάνων. Αυτό το σχέδιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές ιδιαιτερότητες του κυβερνείου, τα οικονομικά του καθήκοντα και πρέπει να είναι διαφορετικό για τις ΚΟΒ των χωριών και των πόλεων. Στη βάση αυτού του γενικού για το κυβερνείο σχεδίου πρέπει έπειτα να γίνεται με τον ίδιο τρόπο επεξεργασία, σε στενή συνεργασία με τα συνδικάτα, των νομαρχιακών σχεδίων, βάσει των συγκεκριμένων συνθηκών κάθε νομού. Ως προς αυτό και οι πληροφορίες πρέπει να προσαρμόζονται στην εκπλήρωση αυτού του σχεδίου και το ιστορικό της κομματικής ζωής πρέπει να αντανακλά τη ζωή και τη δράση των ΚΟΒ, πρέπει να φαίνεται ο διαχωρισμός των πρότυπων και των καθυστερημένων ΚΟΒ και να υπάρχει συνεχής απεικόνιση του πώς ο ένας ή ο άλλος χαρακτήρας της δουλειάς των ΚΟΒ αντανακλάται στην παραγωγικότητα της επιχείρησης.

35. Η δουλειά των ΚΟΒ πρέπει να θεωρείται σημαντικότατος τομέας της κομματικής δουλειάς. Για την άμεση δουλειά στις ΚΟΒ πρέπει να διαθέτονται οι καλύτεροι σύντροφοι από αυτούς που έχουν αποσπαστεί στην κομματική δουλειά. Παράλληλα, τα στελέχη πρέπει συστηματικά και επίμονα να συνδέονται με τις ΚΟΒ και να πραγματοποιείται έλεγχος της εκπλήρωσης της δουλειάς που τους ανατέθηκε.

Είναι επιθυμητή η καθιέρωση μιας μέρας τη βδομάδα, απελευθερωμένης από κάθε είδους συνεδριάσεις, που να είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κομματική δουλειά («κομματική μέρα»).

36. Στον τομέα της καθαρά κομματικής δουλειάς η ΚΟΒ:

α) Δίνει την πρέπουσα σημασία στην καταγραφή όλων των μελών της, φροντίζοντας συνεχώς να μη μένει κανένα μέλος της ΚΟΒ χωρίς κάποια κομματική δουλειά. Παίρνει όλα τα μέτρα που εξαρτώνται από αυτή για την εξάλειψη της πολιτικής αμάθειας μεταξύ των μελών της και φροντίζει να μην υπάρχουν μέλη της που να μην έχουν παρακολουθήσει κομματική σχολή.

β) Με τη βοήθεια όλων των μελών της διεξάγει αγκιτάτσια και προπαγάνδα ανάμεσα σε μη κομματικά μέλη, επιμελείται εισηγήσεις, απολογισμούς, διεξάγει συζητήσεις κλπ.

γ) Για την προπαγάνδα των ιδεών του κομμουνιστικού κόμματος διοργανώνει συστηματικά ανοιχτές συνελεύσεις της ΚΟΒ, στις οποίες συζητούνται ζητήματα της σοβιετικής και συνδικαλιστικής οικοδόμησης, της κατάστασης της επιχείρησης, των συνθηκών ζωής των εργατών και των υπαλλήλων κλπ. Εδώ είναι απαραίτητη η μέγιστη συμμετοχή της μη κομματικής μάζας στη συζήτηση.

δ) Στις ανοιχτές συνελεύσεις της η ΚΟΒ συζητάει τα διατάγματα που εκδίδονται, τις αποφάσεις και εντολές της σοβιετικής εξουσίας, εντάσσοντας με αυτό τον τρόπο τις μη κομματικές μάζες στον κύκλο δράσης της σοβιετικής εξουσίας και αναλαμβάνοντας έτσι την καθοδήγηση των μαζών στην υπόθεση της σοβιετικής τους διαπαιδαγώγησης.

ε) Αξιοποιώντας το προσωπικό παράδειγμα όλων των μελών της ΚΟΒ, τόσο στον τομέα της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζόμενων όσο και στον τομέα της άμεσης δουλειάς της επιχείρησης από τη σκοπιά της ανόδου της παραγωγικότητας στο πρέπον επίπεδο, η ΚΟΒ διεξάγει συγκεκριμένη αγκιτάτσια στην πλατιά μη κομματική μάζα, στηρίζει τις πρωτοβουλίες κάθε μέλους της και κάθε μη κομματικού, οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της δουλειάς όλων των σοβιετικών οργάνων της επιχείρησης, της συνοικίας και της πόλης.

στ) Μέσα από τα μέλη της συμμετέχει ενεργά στις εκλογές και στη δουλειά των επιτροπών των φαμπρικών και των εργοστασίων, των εκτελεστικών επιτροπών των υπαλλήλων, στις ελεγκτικές οικονομικές επιτροπές κλπ., φροντίζει ώστε η δουλειά αυτών των οργανώσεων να οργανώνεται και να διεξάγεται στο πνεύμα του ΡΚΚ.

ζ) Ξεχωρίζει στο περιβάλλον της συντρόφους με αντίστοιχες ικανότητες και κλίσεις ως υποψήφιους για το πέρασμα από τη σοβιετική στην κομματική δουλειά, καθώς και επιλέγει αντίστοιχους υποψήφιους από τους μη κομματικούς συντρόφους για διάφορων ειδών σοβιετική δουλειά.

η) Φροντίζει με επαγρύπνηση ώστε οι δυνάμεις των κομμουνιστών να αξιοποιούνται στη σοβιετική δουλειά ορθολογικά και με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Παίρνει μέτρα για τη διόρθωση των λαθών που παρατηρήθηκαν μέσα από την κομμουνιστική ομάδα εκείνου του οργάνου, στην ευθύνη του οποίου βρίσκεται η επιχείρηση ή το ίδρυμα. Σε περίπτωση διαφωνίας με τις αποφάσεις της ομάδας, η ΚΟΒ απευθύνεται στην αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή.

IX. ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 37. Το Συνέδριο εναποθέτει στη νεοεκλεγμένη Κεντρική Επιτροπή ως άμεσο στόχο την αυστηρή προώθηση της ομοιομορφίας στη δομή των κομματικών επιτροπών, την εξασφάλιση της ομοιομορφίας και την απλοποίηση των πληροφοριών, καθώς και την επεξεργασία γενικού σχεδίου σε όλους τους τομείς της δουλειάς τους, μιας και μόνο αυτές οι συνθήκες καθιστούν δυνατή την πραγματική καθοδήγηση της κομματικής δουλειάς σε πανρωσικό επίπεδο, στη βάση της παρακολούθησης και μελέτης της τοπικής πείρας.

38. Για την επίτευξη του ενιαίου των σχεδίων, της συνένωσης των διαφορετικών τομέων της καθημερινής δουλειάς και για τη γενίκευση της συσσωρευμένης τοπικά πείρας από τη δράση, συγκαλούνται πανρωσικές συσκέψεις των επικεφαλής των τμημάτων των επιτροπών των κυβερνείων.

39. Οι πανρωσικές κομματικές συνδιασκέψεις πρέπει να διοργανώνονται εγκαίρως δύο φορές το χρόνο.

40. Η ολομέλεια της ΚΕ πρέπει να συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο. Για την τρέχουσα οργανωτική και πολιτική καθοδηγητική δουλειά διατηρείται το σύστημα Οργανωτικό Γραφείο, Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής. Τις συνεδριάσεις της ολομέλειας της ΚΕ έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν τα υποψήφια μέλη της ΚΕ, με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου.

41. Τα ζητήματα αρχής της κομματικής ζωής που επανέρχονται στο προσκήνιο καλό είναι να θέτονται στις συνεδριάσεις της ΚΕ, όπου να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων των μεγαλύτερων εργατικών κέντρων.

42. Οι θέσεις πάνω σε όλα τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης για τα πανρωσικά συνέδρια και τις συνδιασκέψεις πρέπει να τυπώνονται το αργότερο ένα μήνα πριν τη σύγκληση του συνεδρίου ή της συνδιάσκεψης.

43. Κάθε μήνα η Κεντρική Επιτροπή απολογείται στο κόμμα για τη δουλειά της.

44. Ο αριθμός των μελών της ΚΕ αυξάνεται σε 25. Εξ αυτών, τουλάχιστον 5 πρέπει να ασχολούνται αποκλειστικά με κομματική δουλειά. Η δουλειά τους πρέπει να αφορά την επίσκεψη τοπικών οργανώσεων και κυρίως την παρακολούθηση των συνδιασκέψεων και των ολομελειών των κυβερνείων.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων, τα μέλη της ΚΕ γνωρίζουν την τοπική δουλειά και τους συντρόφους, δίνουν οδηγίες πάνω σε όλους τους τομείς της κομματικής δουλειάς, κάνουν εισηγήσεις για τη δουλειά της ΚΕ, τα άμεσα καθήκοντα και τις προοπτικές, που βρίσκονται ενώπιον του κόμματος και παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στις περιοχές συμμετέχουν στη δουλειά των τοπικών οργανώσεων. Οι εκθέσεις για τα ταξίδια των μελών της ΚΕ διαβάζονται στο Οργανωτικό Γραφείο και δημοσιεύονται στα αμέσως επόμενα φύλλα των «Ειδήσεων της Κεντρικής Επιτροπής».

45. Πέρα από αυτό, κάθε μήνα, με την αποστολή ειδικών κλειστών γραμμάτων, η ΚΕ ενημερώνει όλες τις επιτροπές των κυβερνείων για την εσωτερική και διεθνή πολιτική κατάσταση, για την κατάσταση του κόμματος και τα άμεσα καθήκοντα, που εναποθέτει η ΚΕ στις επιτροπές των κυβερνείων.

X. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 46. Το Συνέδριο τάσσεται υπέρ της κατάργησης των τμημάτων δουλειάς στο χωριό, που έγιναν περιττά με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση του γενικού μηχανισμού των κομματικών επιτροπών και το μόνο που κάνουν είναι να διαταράσσουν τη γενική καθοδήγηση της κομματικής δουλειάς από ένα ενιαίο κέντρο στη δεδομένη περιοχή. Καταργώντας τα τμήματα δουλειάς στο χωριό:

α) Στην επιτροπή των τμημάτων αγκιτάτσιας - προπαγάνδας πρέπει να εντάσσονται σύντροφοι που να γνωρίζουν το χωριό, ώστε να επεξεργάζονται μεθόδους προσέγγισης της μάζας των αγροτών.

β) Στα τμήματα οργάνωσης και εκπαίδευσης πρέπει να υπάρχουν στελέχη εκπαιδευτές που να γνωρίζουν τη δουλειά στο χωριό.

Σημείωση: Εξαιρέσεις για ορισμένες περιοχές γίνονται μόνο με έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής.

47. Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί άμεσα σε πανρωσικό επίπεδο η μετατροπή των τμημάτων εθνικών μειονοτήτων σε υποδιαιρέσεις των τμημάτων αγκιτάτσιας-προπαγάνδας, με την αφαίρεση από αυτά όλων των κοινωνικών οργανωτικών λειτουργιών και την ανάθεσή τους στο οργανωτικό-εκπαιδευτικό τμήμα. Ανατίθεται στην Κεντρική Επιτροπή η άμεση επίτευξη συμφωνίας πάνω στις θέσεις για τα τμήματα και τους τομείς των εθνικών μειονοτήτων.

48. Το Συνέδριο εξακολουθεί να θεωρεί τα κομμουνιστικά Σάββατα υποχρεωτικά για όλα τα μέλη του κόμματος τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μεταμορφώνοντάς τα σε πραγματικά σχολεία κομμουνιστικής εργασίας, συνδέοντάς τα με τις τρέχουσες οικονομικές καμπάνιες, προσελκύοντας σε αυτές μη κομματικούς σε αποκλειστικά εθελοντική βάση, προετοιμάζοντάς τα διεξοδικά και αξιοποιώντας τα για την:

α) Εκτέλεση βασικών, συγκεκριμένων και κατανοητών σε κάθε συμμετέχοντα παραγωγικών καθηκόντων για τη βελτίωση των μεταφορών, την πάλη ενάντια στο κρύο κλπ.

β) Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής των εργατών και του Κόκκινου Στρατού.

γ) Την άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των εργατών και του Κόκκινου Στρατού.

49. Το Συνέδριο αναθέτει στην ΚΕ να επεξεργαστεί μέσα σε ένα μήνα θέσεις για τις επιτροπές περιοχής και τα γραφεία περιοχής της Κεντρικής Επιτροπής.

50. Η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να επεξεργαστεί ειδικές οδηγίες για το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των κομματικών επιτροπών, των κομματικών ομάδων στα συνδικάτα, των υπηρεσιών, των σιδηροδρόμων, των υδάτινων μεταφορών και ιδιαίτερα των πολιτικών τμημάτων και των κομμουνιστικών οργανώσεων των τμημάτων του στρατού, των ιδρυμάτων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της κομματικής επιτροπής.

Το Συνέδριο θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση της στρατιωτικής προετοιμασίας και μαχητικότητας του κόμματος, των ειδικών αποσπασμάτων κλπ.

XI. ΡΩΣΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΡΚΕΝ)

 51. Τεράστια σημασία για την αναζωογόνηση της κομματικής ζωής και για τη διεύρυνση των γραμμών του κόμματος με στελέχη που να είναι νέοι συνειδητοί κομμουνιστές έχει η ουσιαστική δημιουργία στενών δεσμών και η συνεργασία του κόμματος με τη ΡΚΕΝ και η ένταξη της τελευταίας στην κομματική δουλειά. Γι’ αυτό το σκοπό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

α) Ολα τα μέλη του κόμματος που είναι έως και 20 χρονών πρέπει ουσιαστικά να είναι μέλη της ΡΚΕΝ και να συμμετέχουν ενεργά στη δουλειά της.

β) Οι εκπρόσωποι των κομματικών επιτροπών στις επιτροπές της ΡΚΕΝ πρέπει να συμμετέχουν στην ιδεολογική καθοδήγηση και να γνωρίζουν όλη τη δουλειά της ένωσης. Στις γενικές συνελεύσεις, τις συνελεύσεις των αντιπροσώπων και στα συνέδρια του κόμματος είναι απαραίτητο να διαβάζονται οι απολογισμοί των εκπροσώπων για τη δουλειά τους και για την κατάσταση στην ένωση.

γ) Οι κομματικές επιτροπές πρέπει να βοηθήσουν τη ΡΚΕΝ να διοργανώσει την πολιτική διαφώτιση των μελών της και να συμβάλει στην ένταξη της νεολαίας στη σοβιετική και οικονομική οικοδόμηση.

δ) Είναι απαραίτητο να ανανεωθεί μερικά η σύνθεση των ενεργών στελεχών της ΡΚΕΝ μέσω της μερικής προσεκτικής ανταλλαγής των στελεχών μεταξύ του κόμματος και της ένωσης.

ε) Ολα τα μέλη της ΡΚΕΝ που είναι μέλη του κόμματος είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν συνεχώς στην κομματική δουλειά και να επιτελούν επιμελώς όλα τα κομματικά καθήκοντα.

στ) Η ΡΚΕΝ πρέπει να συμμετέχει στη συζήτηση των γενικών πολιτικών ζητημάτων και των ζητημάτων της σοβιετικής και κομματικής οικοδόμησης, πράγμα που μεταξύ άλλων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της πρόσκλησης των μελών της ΡΚΕΝ σε ανοιχτές γενικές συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων και με την εκπροσώπηση της ΡΚΕΝ, με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου, στις συνελεύσεις των αντιπροσώπων, στις συνδιασκέψεις και τα συνέδρια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 1. Το Συνέδριο εφιστά την προσοχή όλων των μελών του κόμματος στο ότι η ενότητα και η συσπείρωση των γραμμών του, η εξασφάλιση της πλήρους εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του κόμματος και της συντροφικής δουλειάς, που προσωποποιεί πραγματικά την ενότητα της θέλησης της πρωτοπορίας του προλεταριάτου, είναι ιδιαίτερα απαραίτητη τη δεδομένη στιγμή, που μια σειρά γεγονότα ενισχύουν τις ταλαντεύσεις στις γραμμές του μικροαστικού πληθυσμού της χώρας.

2. Εν τω μεταξύ, ακόμη και πριν τη συζήτηση για τα συνδικάτα, στο κόμμα εμφανίστηκαν ορισμένοι δείκτες φραξιονισμού, δηλαδή εμφανίστηκαν ομάδες με ξεχωριστές πλατφόρμες και με την τάση να διαχωριστούν σε ένα βαθμό και να δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική πειθαρχία.

Είναι απαραίτητο όλοι οι συνειδητοί εργάτες να συνειδητοποιήσουν ξεκάθαρα τη βλαβερότητα και το ανεπίτρεπτο κάθε φραξιονισμού, που στην πράξη οδηγεί αναπόφευκτα στην αποδυνάμωση της συντροφικής δουλειάς και σε ενίσχυση των συνεχών προσπαθειών των εχθρών, που διείσδυσαν στις γραμμές του κυβερνώντος κόμματος, να βαθύνουν το διαχωρισμό στο κόμμα και να τον αξιοποιήσουν για την αντεπανάσταση.

Η αξιοποίηση των διάφορων παρεκκλίσεων από την αυστηρά συγκροτημένη κομμουνιστική γραμμή από τους εχθρούς του προλεταριάτου φάνηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο κατά την ανταρσία της Κροστάνδης. Τότε η αστική αντεπανάσταση και οι λευκοφρουροί από όλες τις χώρες του κόσμου εξέφρασαν αμέσως την ετοιμότητά τους ακόμη και να υιοθετήσουν τα συνθήματα του σοβιετικού καθεστώτος, αρκεί να ανατρέψουν τη δικτατορία του προλεταριάτου στη Ρωσία. Τότε οι εσέροι και γενικά οι αστοί αντεπαναστάτες χρησιμοποίησαν στην Κροστάνδη συνθήματα για εξέγερση δήθεν εξ ονόματος της σοβιετικής εξουσίας ενάντια στη σοβιετική κυβέρνηση στη Ρωσία. Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν με ικανοποιητικό τρόπο ότι οι λευκοφρουροί επιδιώκουν και ξέρουν πώς να μεταμφιεστούν σε κομμουνιστές και σε ακόμη πιο «αριστερούς» από αυτούς, αρκεί να αποδυναμώσουν και να ανατρέψουν το οχυρό της προλεταριακής επανάστασης στη Ρωσία. Τα φυλλάδια των μενσεβίκων στο Πέτρογκραντ, την παραμονή της ανταρσίας της Κροστάνδης, δείχνουν πώς οι μενσεβίκοι αξιοποίησαν τις διαφωνίες στα πλαίσια του ΡΚΚ για να σπρώξουν και να στηρίξουν πρακτικά τους αντάρτες της Κροστάνδης, τους εσέρους και τους λευκοφρουρούς. Παρουσιάζονταν στα λόγια ως αντίπαλοι των ανταρσιών και υπέρμαχοι της σοβιετικής εξουσίας, δήθεν κάνοντας μονάχα λίγες επισημάνσεις.

3. Η προπαγάνδα πάνω σε αυτό το ζήτημα πρέπει να αποτελείται από τη μια πλευρά από τη διεξοδική εξήγηση της βλαβερότητας και του κινδύνου που απορρέει από το φραξιονισμό από τη σκοπιά της ενότητας του κόμματος και της υλοποίησης της ενότητας της θέλησης της πρωτοπορίας του προλεταριάτου, ως βασικής προϋπόθεσης για την επιτυχία της δικτατορίας του προλεταριάτου, από την άλλη πλευρά από την επεξήγηση των ιδιόμορφων νέων τακτικών χειρισμών των εχθρών της σοβιετικής εξουσίας. Εχοντας πειστεί για τη ματαιότητα της ανοιχτής αντεπανάστασης υπό τη σημαία των λευκοφρουρών, οι εχθροί συγκεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις, έτσι ώστε, αξιοποιώντας τις διαφωνίες στα πλαίσια του ΡΚΚ, να προωθήσουν την αντεπανάσταση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μέσω της μεταβίβασης της εξουσίας σε πολιτικές ομάδες που είναι φαινομενικά πιο κοντά στην αναγνώριση της σοβιετικής εξουσίας.

Η προπαγάνδα πρέπει επίσης να φανερώσει την πείρα των προηγούμενων επαναστάσεων, κατά τις οποίες η αντεπανάσταση στήριζε τις πιο κοντινές στο ακραίο επαναστατικό κόμμα μικροαστικές ομάδες, ώστε να κλονίσει και να ανατρέψει την επαναστατική δικτατορία, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο το δρόμο για τη μετέπειτα πλήρη νίκη της αντεπανάστασης των καπιταλιστών και των γαιοκτημόνων.

4. Είναι απαραίτητο η κάθε κομματική οργάνωση να φροντίζει με αυστηρότητα κάθε κριτική των αδυναμιών του κόμματος, που είναι αναμφίβολα απαραίτητη, κάθε ανάλυση της γενικής γραμμής του κόμματος ή της πρακτικής του πείρας, ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεών του και ο τρόπος της διόρθωσης των λαθών κλπ. να μη γίνεται στα πλαίσια ομάδων που διαμορφώνονται στη βάση κάποιας «πλατφόρμας» κλπ., αλλά να γίνεται μεταξύ όλων των μελών του κόμματος. Γι’ αυτό το σκοπό το Συνέδριο αποφασίζει την τακτική έκδοση του «Φυλλαδίου διαλόγου» και ειδικών ανθολογιών. Ο καθένας που ασκεί κριτική πρέπει να υπολογίζει ότι το κόμμα περιβάλλεται από εχθρούς. Πρέπει επίσης με την άμεση συμμετοχή του στη σοβιετική και την κομματική δουλειά να προσπαθεί στην πράξη να διορθώνει τα λάθη του κόμματος.

5. Το Συνέδριο αναθέτει στην ΚΕ να εξαλείψει κάθε μορφή φραξιονισμού και ταυτόχρονα δηλώνει ότι στα ζητήματα που προκαλούν την ιδιαίτερη προσοχή των μελών του κόμματος: για την εκκαθάριση του κόμματος από μη προλεταριακά και αναξιόπιστα στοιχεία, για την πάλη ενάντια στη γραφειοκρατία, την ανάπτυξη του δημοκρατισμού και της αυτενέργειας των εργατών κτλ. Ολες οι πρακτικές προτάσεις πρέπει να εξετάζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να δοκιμάζονται στην πρακτική δουλειά. Ολα τα μέλη του κόμματος πρέπει να γνωρίζουν ότι το κόμμα δεν εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, καθώς συναντά μια σειρά διαφορετικά εμπόδια. Απορρίπτοντας την ανούσια και φραξιονιστική κριτική, το κόμμα θα συνεχίσει ακούραστα να παλεύει με όλα τα μέσα και δοκιμάζοντας νέους χειρισμούς ενάντια στη γραφειοκρατία, για τη διεύρυνση της δημοκρατίας, της αυτενέργειας, για την αποκάλυψη, το ξεσκέπασμα και την εκδίωξη αυτών που διείσδυσαν στο κόμμα κτλ.

6. Το Συνέδριο δίνει εντολή για άμεση διάλυση όλων ανεξαιρέτως των ομάδων που διαμορφώθηκαν πάνω στη μια ή την άλλη πλατφόρμα και αναθέτει σε όλες τις οργανώσεις να φροντίσουν ώστε να μην επιτρέπονται κανενός είδους φραξιονιστικές εκδηλώσεις. Η παραβίαση αυτής της απόφασης του Συνεδρίου πρέπει να συνεπάγεται άμεση διαγραφή από το κόμμα, ανεξαρτήτως συνθηκών.

7. Για να εφαρμοστεί η αυστηρή πειθαρχία στο κόμμα και σε όλη τη σοβιετική δουλειά, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ενότητα και η εξάλειψη κάθε είδους φραξιονισμού, το Συνέδριο παραχωρεί στην ΚΕ την αρμοδιότητα, σε περιπτώσεις που παρατηρηθεί είτε παραβίαση της πειθαρχίας είτε αν αναγεννηθεί ή επιτραπεί φραξιονιστική δράση, να εφαρμόζει όλες τις κομματικές ποινές έως και τη διαγραφή από το κόμμα και ως προς τα μέλη της ΚΕ, να τα κάνει υποψήφια μέλη και έως ακραίο μέτρο να τα διαγράφει από το κόμμα. Προϋπόθεση για τη λήψη αυτού του ακραίου μέτρου ως προς τα μέλη της ΚΕ, τα υποψήφια μέλη της ΚΕ και τα μέλη της Ελεγκτικής επιτροπής πρέπει να είναι η σύγκληση ολομέλειας της ΚΕ με την πρόσκληση όλων των υποψήφιων μελών της ΚΕ και όλων των μελών της Ελεγκτικής επιτροπής. Αν αυτή η γενική συνέλευση των πλέον υπεύθυνων καθοδηγητών του κόμματος αποφασίσει με τα δύο τρίτα των ψήφων υπέρ του να κάνει ένα μέλος της ΚΕ υποψήφιο μέλος της ΚΕ ή του να το διαγράψει από το κόμμα, αυτό το μέτρο πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως.1


 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

*  Μετάφραση από την έκδοση «Το ΚΚΣΕ σε Ανακοινώσεις και Αποφάσεις Συνεδρίων, Συνδιασκέψεων και Ολομελειών της ΚΕ», τ. 2, εκδ. «Πολιτική Βιβλιογραφία», Μόσχα, 1970, σελ. 206-221.

1. Σημ. της ρωσικής έκδοσης: Σύμφωνα με την απόφαση του 10ου συνεδρίου το σημείο 7 της Απόφασης «Για την ενότητα του κόμματος» δε δημοσιεύτηκε. Η απόφαση για δημοσίευση του σημείου 7 πάρθηκε το 1924 από την 13η Συνδιάσκεψη του ΡΚΚ(μπ).