ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1905-1961

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1905 - 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΔΕΚΡ1

1. Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος Ρωσίας θεωρείται όποιος δέχεται το Πρόγραμμά του, στηρίζει το Κόμμα με υλικά μέσα και συμμετέχει με προσωπική δουλειά σε μια από τις οργανώσεις του.

2. Ανώτατο όργανο του Κόμματος είναι το κομματικό συνέδριο. Συγκαλείται κάθε χρόνο από την ΚΕ του Κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή υποχρεούται να συγκαλέσει συνέδριο σε διάστημα δυο μηνών, εάν απαιτούν σύγκληση συνεδρίου κομματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν το μισό των ψήφων στο συνέδριο. Το συνέδριο θεωρείται έγκυρο, εάν σε αυτό εκπροσωπούνται οργανώσεις που συνολικά συγκεντρώνουν πάνω από το μισό όσων έχουν δικαίωμα αποφασιστικής ψήφου.

 

Σημείωση 1: Σε περίπτωση άρνησης της ΚΕ να συγκαλέσει συνέδριο ενώ το ζητάει το μισό των επιτροπών, το συνέδριο συγκαλείται από Οργανωτική Επιτροπή που εκλέγεται σε συνδιάσκεψη αντιπροσώπων από τις επιτροπές με πλήρη δικαιώματα. Η Οργανωτική Επιτροπή για τη σύγκληση του συνεδρίου έχει όλα τα δικαιώματα της Κεντρικής Επιτροπής.

Σημείωση 2: Ο κατάλογος των επανεγκεκριμένων οργανώσεων δημοσιεύεται άμεσα στο Κεντρικό Όργανο του Κόμματος με αναγραφή του χρόνου επικύρωσής τους από την Κεντρική Επιτροπή.

3. Εκπροσώπηση στο συνέδριο έχουν: α) Η ΚΕ, β) όλες οι τοπικές επιτροπές που δεν εντάσσονται σε ιδιαίτερες ενώσεις, γ) άλλες οργανώσεις εξισωμένες από αυτή την άποψη με τις επιτροπές, δ) όλες οι ενώσεις επιτροπών που είναι αναγνωρισμένες από το Κόμμα. Όλες οι αναφερόμενες οργανώσεις εκπροσωπούνται στο συνέδριο από έναν αντιπρόσωπο που διαθέτει μία ψήφο. Η ΚΕ εκπροσωπείται από δύο αντιπροσώπους, που ο καθένας έχει μία ψήφο. Ο ένας από αυτούς τους αντιπροσώπους πρέπει να είναι ο αρχισυντάκτης του Κεντρικού Οργάνου.

Η εκπροσώπηση των ενώσεων καθορίζεται από ειδικούς κανονισμούς.

Σημείωση 1: Δικαίωμα εκπροσώπησης έχουν εκείνες μόνο οι οργανώσεις που επικυρώθηκαν όχι αργότερα από μισό χρόνο πριν το συνέδριο.

Σημείωση 2: Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλεί στο συνέδριο με συμβουλευτική ψήφο αντιπροσώπους εκείνων των οργανώσεων που δεν ανταποκρίνονται στους όρους που προβλέπονται στη Σημείωση 1.

4. Το συνέδριο εκλέγει Κεντρική Επιτροπή.

5. Η Κεντρική Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στις σχέσεις με τα άλλα κόμματα, διορίζει τον αρχισυντάκτη του Κεντρικού Οργάνου από τα μέλη της, οργανώνει τις επιτροπές, τις ενώσεις επιτροπών και άλλους φορείς του Κόμματος και καθοδηγεί τη δράση τους. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιχειρήσεις που έχουν σημασία για όλο το Κόμμα, κατανέμει τις δυνάμεις και τα μέσα του Κόμματος και διαχειρίζεται το κεντρικό ταμείο του Κόμματος. Επιλύει τις συγκρούσεις τόσο ανάμεσα στα διάφορους φορείς του Κόμματος όσο και στο εσωτερικό τους και γενικά ενώνει και κατευθύνει όλη την πρακτική δραστηριότητα του Κόμματος.

6. Όλες οι κομματικές οργανώσεις, που πραγματοποιούν ολοκληρωμένη εργασία (επιτροπές τοπικές, περιφερειακές, εργοστασιακές κλπ.), διαχειρίζονται αυτόνομα όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται ειδικά και αποκλειστικά με εκείνον τον τομέα κομματικής δραστηριότητας για τη διαχείριση του οποίου δημιουργήθηκαν. Ο βαθμός αυτονομίας των ομάδων, που πραγματοποιούν επιμέρους και ειδικές λειτουργίες (ομάδες τεχνικές, αγκιτάτσιας κλπ.), καθορίζεται από τα κέντρα που τις δημιούργησαν.

7. Κάθε αναγνωρισμένη από το συνέδριο ή την ΚΕ οργάνωση έχει δικαίωμα να εκδίδει εξ ονόματός της κομματική φιλολογία. Η Κεντρική Επιτροπή υποχρεούται να διακινεί τις εκδόσεις κάθε οργάνωσης, εάν αυτό το απαιτήσουν πέντε επιτροπές με πλήρη δικαιώματα. Όλες οι περιοδικές κομματικές εκδόσεις υποχρεούνται σε περίπτωση που το ζητήσει η ΚΕ να τυπώνουν όλες της τις ανακοινώσεις.

8. Εκτός από τις οργανώσεις που έχουν πιστοποιηθεί από συνέδριο του Κόμματος, οι άλλες κομματικές οργανώσεις πιστοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή, οι τοπικές περιφερειακές οργανώσεις από τα τοπικά κέντρα. Όλες οι αποφάσεις της ΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλες τις κομματικές οργανώσεις, που επίσης υποχρεούνται να αποδίδουν στο κεντρικό κομματικό ταμείο το 20% των συνολικών εσόδων τους, εκτός από την Επιτροπή της οργάνωσης εξωτερικού, που οφείλει να αποδίδει στην ΚΕ το 90%.

9. Μια τοπική επιτροπή πρέπει να διαλύεται από την ΚΕ, εάν υπέρ της διάλυσης τοποθετηθούν ταυτόχρονα τα 2/3 της ΚΕ και τα 2/3 των εργατών-μελών των κομματικών οργανώσεων.

10. Κάθε μέλος του Κόμματος και κάθε πρόσωπο, που έχει την οποιαδήποτε σχέση με το Κόμμα, έχει δικαίωμα να ζητά, ώστε το αίτημά του να παραδίδεται σε πλήρη μορφή στην ΚΕ ή τη Σύνταξη του Κεντρικού Οργάνου ή στο κομματικό συνέδριο.

11. Κάθε κομματική οργάνωση υποχρεούται να παραδίδει στην ΚΕ και τη Σύνταξη του Κεντρικού Οργάνου όλα τα στοιχεία σχετικά με όλη της τη δραστηριότητα και τα μέλη της, παρουσιάζοντας στην ΚΕ λεπτομερείς απολογισμούς της δράσης της όχι αργότερα από κάθε δυο βδομάδες.

12. Όλες οι κομματικές οργανώσεις αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία. Οι αυτόνομες οργανώσεις έχουν το δικαίωμα της κοοπτάτσιας2. Για την κοοπτάτσια νέων μελών και τη διαγραφή τους απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων. Οι επιτροπές έχουν το δικαίωμα να τοποθετούν μέλη στις αυτόνομες περιφερειακές οργανώσεις. Για την απόφαση πρόσληψης ή διαγραφής μελών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο του Κόμματος.

Η κοοπτάτσια (πρόσληψη) μελών στην ΚΕ γίνεται με ομοφωνία. Στις επιτροπές και στις οργανώσεις που τους αντιστοιχούν οι επίσημοι υποψήφιοι, που έχουν προταθεί από την ΚΕ ή τις αυτόνομες περιφερειακές οργανώσεις, προσλαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1906 - 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΔΕΚΡ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (1907)3

 1. Ως μέλος του Κόμματος αναγνωρίζεται όποιος αποδέχεται το Πρόγραμμα του Κόμματος, στηρίζει υλικά το Κόμμα και εντάσσεται σε κάποια από τις κομματικές οργανώσεις.

2. Όλες οι οργανώσεις του Κόμματος οικοδομούνται στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.

3. Όλες οι οργανώσεις του Κόμματος είναι αυτόνομες στην εσωτερική τους δραστηριότητα. Κάθε αναγνωρισμένη οργάνωση του Κόμματος έχει δικαίωμα να εκδίδει εξ ονόματός της κομματική φιλολογία.

4. Οι νέες κομματικές οργανώσεις πιστοποιούνται από τις συνδιασκέψεις περιοχής ή από δυο γειτονικές οργανώσεις. Ο έλεγχος της πιστοποίησης ανήκει στην ΚΕ. Η ΚΕ δημοσιεύει έγκαιρα στον κομματικό Τύπο τα σχετικά με τις νεοαναγνωριζόμενες οργανώσεις.

5. Οι οργανώσεις της ίδιας περιοχής μπορούν να ενώνονται σε περιφερειακές ενώσεις. Το περιφερειακό κέντρο εκλέγεται στις περιφερειακές συνδιασκέψεις ή τα συνέδρια.

6. Όλες οι κομματικές οργανώσεις υποχρεούνται να στηρίζουν την ΚΕ με πόρους ίσους με το 10% των εσόδων.

7. Η ΚΕ εκλέγεται στο συνέδριο. Η Κεντρική Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στις σχέσεις με τα άλλα κόμματα, οργανώνει τους διάφορους φορείς του Κόμματος και καθοδηγεί τη δράση τους, ορίζει τη σύνταξη του Κεντρικού Οργάνου, που εργάζεται κάτω από τον έλεγχό της, οργανώνει και πραγματοποιεί επιχειρήσεις που έχουν σημασία για ολόκληρο το Κόμμα, κατανέμει τις δυνάμεις και τα μέσα του Κόμματος και διαχειρίζεται το κεντρικό κομματικό ταμείο. Διευθετεί τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των διάφορων φορέων του Κόμματος όσο και στο εσωτερικό τους και γενικά ενοποιεί όλη τη δράση του Κόμματος. Σε περίπτωση αποχώρησης μελών της ΚΕ, η σύνθεσή της συμπληρώνεται από τα εκλεγμένα από το συνέδριο αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά που ορίζεται από το συνέδριο.

8. Για τη συζήτηση των σημαντικότερων ζητημάτων της κομματικής ζωής, η ΚΕ συγκαλεί περιοδικά, όχι σπανιότερα από μία φορά κάθε 3-4 μήνες, συσκέψεις με εκπροσώπους των περιφερειακών ενώσεων των ξεχωριστών οργανώσεων, της Μπουντ, της σοσιαλδημοκρατίας της Πολωνίας και της Λετονίας και της σοσιαλδημοκρατίας της περιοχής Λιθουανίας, αναλογικά με τον αριθμό των οργανωμένων εργατών που συμμετέχουν στις εκλογές στο τελευταίο κομματικό συνέδριο, με μέτρο ένας αντιπρόσωπος για κάθε 5.000.

Όλες οι οργανώσεις, που δεν έχουν ενωθεί σε περιφερειακές ενώσεις, εκλέγουν αντιπροσώπους στις δικές τους συνδιασκέψεις με τον ίδιο τρόπο. Οι αποφάσεις των συνδιασκέψεων ισχύουν μόνο στην περίπτωση που εγκριθούν από την Κεντρική Επιτροπή.

9. Ανώτατο όργανο του Κόμματος είναι το συνέδριο. Τα τακτικά συνέδρια συγκαλούνται από την ΚΕ κάθε χρόνο. Έκτακτο συνέδριο μπορεί να συγκληθεί σε διάστημα δυο μηνών από τη στιγμή που ζητήθηκε από το μισό και πάνω του συνόλου των κομματικών μελών.

Σε περίπτωση άρνησης της ΚΕ να συγκαλέσει συνέδριο, ενώ ικανοποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις, το μισό του Κόμματος που ζήτησε τη σύγκλησή του έχει δικαίωμα να δημιουργήσει Οργανωτική Επιτροπή, που έχει όλα τα δικαιώματα της ΚΕ ως προς τη σύγκληση συνεδρίου.

Στο συνέδριο εκπροσωπούνται όλες οι αναγνωρισμένες μέχρι και 3 μήνες πριν τη σύγκληση του συνεδρίου οργανώσεις του Κόμματος με μέτρο ένας αντιπρόσωπος ανά 1.000 συμπληρωμένα μέλη, που πήραν μέρος στην εκλογή αντιπροσώπων. Οι οργανώσεις που δεν έχουν επαρκή αριθμό μελών μπορούν να ενώνονται με γειτονικές οργανώσεις για την αποστολή κοινού αντιπροσώπου, εάν από κοινού έχουν 1.000 και πάνω εκλογείς. Οι εκλογές για το συνέδριο πραγματοποιούνται με βάση τις δημοκρατικές αρχές.

Το συνέδριο θεωρείται έγκυρο εάν σε αυτό εκπροσωπείται πάνω από το μισό του συνόλου των μελών του Κόμματος.

Η σύγκληση συνεδρίου κάθε είδους και η ημερήσια διάταξη ανακοινώνονται από την ΚΕ του Κόμματος ή, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, από την Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο ενάμισι μήνα πριν το συνέδριο.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1917 - 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΔΕΚΡ4

 1. Μέλος του Κόμματος είναι όποιος αποδέχεται το Πρόγραμμα του Κόμματος, εντάσσεται σε μία από τις οργανώσεις του, υπακούει σε όλες τις αποφάσεις του Κόμματος και πληρώνει συνδρομή.

2. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά από τις τοπικές οργανώσεις με υπόδειξη δυο μελών του Κόμματος και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μελών της οργάνωσης.

3. Η συνδρομή ορίζεται από την τοπική οργάνωση σε ύψος όχι μικρότερο του 1% του μισθού.

Τα νέα μέλη πληρώνουν 50 καπίκια για συνδρομή εγγραφής.

Σημείωση: Τα μέλη του Κόμματος, που δεν πληρώνουν συνδρομή για τρεις μήνες χωρίς σοβαρό λόγο, θεωρούνται ότι αποχώρησαν από την οργάνωση, πράγμα για το οποίο ενημερώνεται η γενική συνέλευση.

4. Το θέμα της διαγραφής ενός μέλους του Κόμματος αποφασίζεται στη γενική συνέλευση της τοπικής οργάνωσης, μέλος της οποίας είναι. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προσβληθεί στο ανώτερο κομματικό όργανο, στην αχτιδική ή στην περιφερειακή συνδιάσκεψη (στις πόλεις στη συνδιάσκεψη πόλης).

Ανώτατη βαθμίδα θεωρείται το συνέδριο.

Σημείωση: Η διαγραφή μελών του Κόμματος δημοσιεύεται στα κομματικά όργανα.

5. Όλες οι οργανώσεις του Κόμματος οικοδομούνται πάνω στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού.

6. Όλες οι οργανώσεις είναι αυτόνομες στην εσωτερική τους δραστηριότητα. Κάθε οργάνωση του Κόμματος έχει δικαίωμα να εκδίδει εξ ονόματός της κομματική φιλολογία.

7. Οι κομματικές οργανώσεις ενώνονται σε περιοχές και περιφέρειες. Οι επιτροπές περιοχής και περιφέρειας εκλέγονται σε συνδιασκέψεις περιοχής και περιφέρειας.

Τα όρια των περιοχών και περιφερειών ορίζονται από τις συνδιασκέψεις περιοχής. Σε περίπτωση παρεξηγήσεων μεταξύ γειτονικών περιφερειών, το ζήτημα μεταφέρεται για λύση στην Κεντρική Επιτροπή.

8. Οι νέες κομματικές οργανώσεις επικυρώνονται από τις περιφερειακές επιτροπές και, σε περίπτωση ανυπαρξίας τους, από την Κεντρική Επιτροπή. Ο έλεγχος για την επικύρωση ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή.

Η ΚΕ ανακοινώνει τη δημιουργία νέων οργανώσεων στον κομματικό Τύπο.

9. Όλες οι τοπικές οργανώσεις οφείλουν να παραδίδουν στην ΚΕ το 10% του συνόλου των συνδρομών και των υπόλοιπων εσόδων που δεν έχουν ειδικό σκοπό.

Σημείωση: Στις περιοχές όπου οι οργανώσεις διαιρούνται σε αχτίδες και υποαχτίδες, τοπική οργάνωση θεωρείται η επιτροπή αχτίδας και υποαχτίδας.

10. Ανώτατο όργανο του Κόμματος είναι το συνέδριο. Τα τακτικά συνέδρια συγκαλούνται μία φορά το χρόνο. Τα έκτακτα συνέδρια συγκαλούνται από την ΚΕ με δική της πρωτοβουλία ή μετά από αίτημα όχι λιγότερο από του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών που εκπροσωπήθηκαν στο τελευταίο κομματικό συνέδριο. Η σύγκληση του κομματικού συνεδρίου και η ημερήσια διάταξη ανακοινώνονται το αργότερο ενάμισι μήνα πριν το συνέδριο. Έκτακτο συνέδριο συγκαλείται σε διάστημα 2 μηνών. Το συνέδριο θεωρείται έγκυρο εφόσον σε αυτό εκπροσωπούνται όχι λιγότερο από το μισό του συνόλου των κομματικών μελών.

Τα μέτρα εκπροσώπησης στο συνέδριο του Κόμματος καθορίζονται από την ΚΕ σε συμφωνία με τις επιτροπές περιφερειών με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

11. Σε περίπτωση μη σύγκλησης από την ΚΕ έκτακτου συνεδρίου στο διάστημα που προβλέπει το σημείο 10, οι οργανώσεις που το ζήτησαν έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν οργανωτική επιτροπή που έχει όλα τα δικαιώματα της ΚΕ ως προς τη σύγκληση συνεδρίου.

12. Το συνέδριο: α) Ακούει και ψηφίζει τους απολογισμούς της ΚΕ, της Επιτροπής Ελέγχου και των άλλων κεντρικών οργάνων, β) επανεξετάζει και αλλάζει το Πρόγραμμα του Κόμματος, γ) καθορίζει την τακτική γραμμή του Κόμματος για τα τρέχοντα ζητήματα και δ) εκλέγει την ΚΕ και την Επιτροπή Ελέγχου.

13. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγεται για ένα χρόνο στο συνέδριο. Για την τρέχουσα δουλειά η ΚΕ ορίζει από τα μέλη της τη στενή σύνθεση5 της ΚΕ.

Οι ολομέλειες της ΚΕ συγκαλούνται όχι αργότερα από μία φορά κάθε δυο μήνες. Η Κεντρική Επιτροπή εκπροσωπεί το Κόμμα στις σχέσεις του με τα άλλα κόμματα, οργανώνει τα διάφορα τμήματα του Κόμματος και καθοδηγεί τη δράση τους, ορίζει τη Σύνταξη του Κεντρικού Οργάνου που δουλεύει κάτω από τον έλεγχό της, οργανώνει και διεξάγει επιχειρήσεις που έχουν σημασία για όλο το Κόμμα, κατανέμει τις δυνάμεις και τα μέσα του Κόμματος και διαχειρίζεται το κεντρικό ταμείο του Κόμματος.

Σε περίπτωση αποχώρησης μελών από την ΚΕ, η σύνθεσή της συμπληρώνεται από τα εκλεγμένα από το συνέδριο αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά που όρισε το συνέδριο.

14. Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται για ένα χρόνο στο κομματικό συνέδριο, ελέγχει το ταμείο και όλες τις επιχειρήσεις (δραστηριότητες) της ΚΕ και παρουσιάζει εισήγηση στο επόμενο κομματικό συνέδριο.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1919 - 8η ΠΑΝΡΩΣΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΚΡ(μπ)

 Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 1. Μέλος του Κόμματος θεωρείται όποιος αποδέχεται το Πρόγραμμα του Κόμματος, δουλεύει σε μία από τις οργανώσεις του, υποτάσσεται στις αποφάσεις του Κόμματος και πληρώνει συνδρομή.

2. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά από τις τοπικές κομματικές επιτροπές από τα δόκιμα μέλη και επικυρώνονται στην επόμενη γενική συνέλευση της δοσμένης οργάνωσης.

Σημείωση: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σύσταση δυο μελών του Κόμματος που μπήκαν σε αυτό πριν τον Οκτώβρη του 1917, επιτρέπεται η αποδοχή νέων μελών που δεν περιλαμβάνονταν στα δόκιμα μέλη. Η ίδια εξαίρεση επιτρέπεται την περίοδο διεξαγωγής της κομματικής βδομάδας, σύμφωνα με την οδηγία της ΚΕ. [...]

 

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 5. Όσα πρόσωπα επιθυμούν να γίνουν μέλη του Κόμματος, περνούν περίοδο δοκιμασίας, που έχει στόχο τη θεμελιώδη γνωριμία τους με το Πρόγραμμα και την τακτική του Κόμματος και τον έλεγχο της προσωπικής ποιότητας του δόκιμου.

6. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά ως δόκιμα με πρόταση 2 μελών του Κόμματος που έχουν εξάμηνη κομματική ηλικία, με επαλήθευση της πρότασής τους από την τοπική κομματική επιτροπή.

7. Οι εργάτες και οι αγρότες πρέπει να παραμείνουν στο καθεστώς του δόκιμου όχι λιγότερο από 2 μήνες, οι υπόλοιποι όχι λιγότερο από 6 μήνες.

8. Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν με συμβουλευτική ψήφο στις ανοιχτές γενικές συνελεύσεις των κομματικών οργανώσεων.

9. Τα δόκιμα μέλη πληρώνουν τη συνήθη συνδρομή στο ταμείο της τοπικής κομματικής επιτροπής.

 

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 10. Καθοδηγητική αρχή της οργανωτικής δομής του Κόμματος είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός.

11. Το Κόμμα οικοδομείται στις βάσεις του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού με εδαφικό κριτήριο. Η οργάνωση που δραστηριοποιείται σε κάποια περιοχή θεωρείται ανώτερη απ’ όλες τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε τμήματα αυτής της περιοχής. [...]

 

Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

 50. Η αυστηρότατη κομματική πειθαρχία είναι το πρώτιστο καθήκον όλων των μελών του Κόμματος και όλων των κομματικών οργανώσεων. Οι αποφάσεις των κομματικών κέντρων πρέπει να υλοποιούνται γρήγορα και με ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η εσωκομματική συζήτηση όλων των συζητήσιμων ζητημάτων της κομματικής ζωής είναι πλήρως ελεύθερη μέχρι τη λήψη της απόφασης.

51. Η μη υλοποίηση των αποφάσεων των ανώτερων οργανώσεων και άλλα παραπτώματα, που θεωρούνται εγκληματικά από την κοινή γνώμη του Κόμματος, έχουν ως συνέπεια: Για την οργάνωση, μομφή, διορισμό προσωρινής επιτροπής από τα πάνω και ιδιαίτερη επανακαταγραφή (διάλυση της οργάνωσης)· για τα μεμονωμένα μέλη του Κόμματος, κομματική μομφή, δημόσια μομφή, προσωρινό αποκλεισμό από υπεύθυνη κομματική και σοβιετική δουλειά, προσωρινό αποκλεισμό από κάθε κομματική και σοβιετική δουλειά, διαγραφή από το Κόμμα και διαγραφή από το Κόμμα με ενημέρωση για την παράβαση των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

52. Για την εξέταση των διάφορων πειθαρχικών παραβάσεων, κάθε επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει ειδικές μέρες συνεδρίασης, να δημιουργεί ειδικές επιτροπές, χωρίς όμως να μετατρέπει τις τελευταίες σε μόνιμα κομματικά δικαστήρια.

53. Οι πειθαρχικές παραβάσεις εξετάζονται από τις επιτροπές στις γενικές συνελεύσεις με το συνήθη τρόπο σύμφωνα με τους καθιερωμένους κανονισμούς.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1925 - 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΚΚ (Μπ)6

 Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 [...] Η τάξη ένταξης των νέων μελών από τα δόκιμα είναι η ακόλουθη:

α) Καθορίζονται τρεις κατηγορίες: 1) Εργάτες και κοκκινοφρουροί εργάτες και αγρότες, 2) αγρότες (εκτός από τους κοκκινοφρουρούς) και βιοτέχνες που δεν εκμεταλλεύονται ξένη εργασία, 3) άλλοι (υπάλληλοι κλπ.).

Η πρώτη κατηγορία χωρίζεται σε δυο ομάδες:

Στην πρώτη ομάδα της πρώτης κατηγορίας εντάσσονται οι βιομηχανικοί εργάτες που απασχολούνται αδιάκοπα σε μισθωτή σωματική εργασία.

Στη δεύτερη ομάδα της πρώτης κατηγορίας εντάσσονται οι μη βιομηχανικοί εργάτες, οι κοκκινοφρουροί που ήταν εργάτες, αγρότες και ακτήμονες.

β) Για την εγγραφή στο Κόμμα ατόμων της πρώτης ομάδας της πρώτης κατηγορίας απαιτείται πρόταση δυο μελών του Κόμματος με κομματική ηλικία ενός χρόνου. Τα άτομα της δεύτερης ομάδας της πρώτης κατηγορίας γίνονται δεκτά με πρόταση δυο μελών του Κόμματος με κομματική ηλικία δυο ετών. Για τα άτομα της δεύτερης κατηγορίας απαιτούνται τρεις συστάσεις μελών του Κόμματος με τρίχρονη κομματική ηλικία. Τα άτομα της τρίτης κατηγορίας χρειάζονται πέντε συστάσεις από μέλη με πενταετή κομματική ηλικία.

Σημείωση: Κατά την εγγραφή μελών του Κόμματος από την Κομσομόλ από την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία η σύσταση της επιτροπής της ΠΛΚΕΝ (Κομσομόλ) εξισώνεται με τη σύσταση ενός μέλους του Κόμματος.

γ) Οι προερχόμενοι από άλλα κόμματα γίνονται δεκτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις με σύσταση πέντε μελών του Κόμματος με πενταετή κομματική ηλικία, μόνο μέσω παραγωγικού πυρήνα με υποχρεωτική έγκριση από την ΚΕ, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση του υποψηφίου.

Σημείωση: Η ΚΕ μπορεί να παραχωρήσει το δικαίωμα της τελικής έγκρισης των προερχόμενων από άλλα κόμματα σε επιτροπές περιοχών και σε ΚΕ εθνικών ΚΚ.

γ) Ο έλεγχος των συστάσεων προηγείται της εγγραφής και γίνεται από την τοπική κομματική επιτροπή.

δ) Το ζήτημα της αποδοχής στο Κόμμα εξετάζεται προκαταρκτικά στον πυρήνα, αποφασίζεται στη γενική συνέλευση και επικυρώνεται από την κομματική επιτροπή. Για την πρώτη κατηγορία από την επαρχιακή και την αχτιδική (για τις πόλεις και τα βιομηχανικά κέντρα), για τη 2η και την 3η από την επιτροπή επαρχίας ή κυβερνείου. Στις αχτιδικές οργανώσεις των πόλεων το ζήτημα αποφασίζεται στη γενική συνέλευση των μελών του Κόμματος. Σε περίπτωση ύπαρξης στις αχτίδες των πόλεων πάνω από 1.000 μελών και δόκιμων, η εγγραφή γίνεται από τη συνεδρίαση της αχτιδικής επιτροπής, χωρίς την έγκριση της γενικής συνέλευσης.

ε) Οι νεολαίοι μέχρι 20 ετών (με εξαίρεση τους κοκκινοφρουρούς) μπαίνουν στο Κόμμα αποκλειστικά μέσω της ΠΛΚΕΝ.

3. Οι προτείνοντες έχουν ευθύνη για την πρόταση και σε περίπτωση ατεκμηρίωτων συστάσεων υφίστανται κομματικές ποινές, μέχρι τη διαγραφή. [...]

 

ΧΙ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 61. Για το σκοπό της συμβολής του Κόμματος στην υπόθεση της ενίσχυσης της ενότητας και του κύρους του ΠΚΚ(μπ), της προσέλκυσης στις γραμμές του Κόμματος του καλύτερου τμήματος της εργατικής τάξης, της πάλης με τις παραβιάσεις από τα μέλη του Κόμματος του Προγράμματος και του Καταστατικού του ΠΚΚ(μπ), για το σκοπό της εξασφάλισης απ’ όλες τις απόψεις της κομματικής γραμμής στη δράση των σοβιετικών οργάνων και για το σκοπό της επεξεργασίας μέτρων για τη βελτίωση και τη στερέωση του σοβιετικού και του οικονομικού μηχανισμού οργανώνονται μέσω των εκλογών στο συνέδριο, τις συνδιασκέψεις περιφερειών, περιοχών, κυβερνείων και επαρχιών επιτροπές ελέγχου που κάνουν απολογισμό στα αντίστοιχα όργανα που τις εξέλεξαν.

Σημείωση: Οι επιτροπές ελέγχου περιφερειών δημιουργούνται με άδεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΠΚΚ(μπ). [...]

 

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

 63. Η ΚΕΕ εκλέγεται κυρίως από εργάτες και αγρότες που έχουν την αναγκαία κομματική, σοβιετική, οικονομική ή άμεσα παραγωγική πείρα. Τα μέλη της ΚΕΕ, που προορίζονται για δουλειά άμεσα στην ΚΕΕ ή την ΕΑΕ7, πρέπει να έχουν κομματική ηλικία τουλάχιστον 10 ετών, τα μέλη της ΚΕΕ που δουλεύουν στα τοπικά όργανα τουλάχιστον 7 χρόνια και οι βιομηχανικοί εργάτες και οι αγρότες τουλάχιστον 5.

64. Τα μέλη της ΚΕΕ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη της ΚΕ και δεν μπορούν να καταλαμβάνουν διοικητικές και διευθυντικές θέσεις.

Σημείωση: Εξαιρέσεις επιτρέπονται σε κάθε περίπτωση με ειδική άδεια της ΚΕ του ΠΚΚ(μπ) και του προεδρείου της ΚΕΕ. [...]

 

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

 74. Για το σκοπό υλοποίησης της άμεσης και ζωντανής σύνδεσης των οργάνων της ΕΕ με τις κομματικές οργανώσεις της βάσης και την πλατιά εργατική και αγροτική μάζα δημιουργείται ο θεσμός των πληρεξουσίων της ΕΕ στις οργανώσεις επαρχιών και κοινοτήτων.

75. Οι πληρεξούσιοι της ΕΕ αναδεικνύονται από τις συνδιασκέψεις επαρχιών και κοινοτήτων κυρίως από εργάτες και αγρότες που έχουν δείξει κομματική σταθερότητα, με τουλάχιστον 5 χρόνια κομματική ηλικία, και επικυρώνονται από την αντίστοιχη ΕΕ.

Σημείωση: Είναι επιθυμητό οι πληρεξούσιοι να αναδεικνύονται από τα μέλη των ΕΕ.

76. Στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες από πολιτική και οικονομική άποψη περιοχές οι πληρεξούσιοι των ΕΕ απελευθερώνονται απ’ οποιαδήποτε άλλη δουλειά, εκτός από την κομματική –σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές εργάζονται παράλληλα.

77. Οι πληρεξούσιοι των ΕΕ έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων ΕΕ με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1934 - 17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΚΚ(μπ)

 Το Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκων), που αποτελεί τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, είναι το πρωτοπόρο τμήμα του προλεταριάτου της Ένωσης ΣΣΔ, η ανώτερη μορφή ταξικής του οργάνωσης.

Το Κόμμα πραγματοποιεί την καθοδήγηση του προλεταριάτου, της εργαζόμενης αγροτιάς και όλων των εργαζόμενων μαζών στην πάλη για τη δικτατορία του προλεταριάτου, για τη νίκη του σοσιαλισμού.

Το Κόμμα καθοδηγεί όλα τα όργανα της προλεταριακής δικτατορίας και εξασφαλίζει την επιτυχή οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Το Κόμμα αποτελεί ενιαία μαχητική οργάνωση, που ενώνεται από συνειδητή σιδερένια προλεταριακή πειθαρχία. Το Κόμμα είναι ισχυρό με τη συσπείρωσή του, την ενότητα θέλησης και την ενότητα δράσης, που είναι ασυμβίβαστες με τις αποκλίσεις από το Πρόγραμμα, τις παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και τις φραξιονιστικές ομάδες στο εσωτερικό του Κόμματος.

Το Κόμμα απαιτεί από τα μέλη του δραστήρια και με αυταπάρνηση δουλειά για την υλοποίηση του Προγράμματος και του Καταστατικού του Κόμματος, την εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Κόμματος και των οργάνων του, την εξασφάλιση της ενότητας των γραμμών του Κόμματος και την ενίσχυση των αδερφικών, διεθνών σχέσεων, τόσο μεταξύ των εργαζόμενων εθνοτήτων της ΕΣΣΔ όσο και με τους προλετάριους όλων των χωρών του κόσμου.

 

Ι. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

 [...] 2. Το μέλος του Κόμματος υποχρεούται:

α) Να τηρεί αυστηρότατη κομματική πειθαρχία, να συμμετέχει δραστήρια στην πολιτική ζωή του Κόμματος και της χώρας, να εφαρμόζει στην πράξη την πολιτική του Κόμματος και τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.

β) Να δουλεύει ακούραστα για την άνοδο του ιδεολογικού του εξοπλισμού, για την αφομοίωση των βάσεων του μαρξισμού-λενινισμού, των σημαντικότερων πολιτικών και οργανωτικών αποφάσεων του Κόμματος και να τις εξηγεί στις εξωκομματικές μάζες.

γ) Ως μέλος του Κόμματος εξουσίας στο σοβιετικό κράτος, να είναι παράδειγμα στην τήρηση της εργασιακής και κρατικής πειθαρχίας, να κατέχει την τεχνική της δουλειάς του, εξυψώνοντας συνεχώς την παραγωγική, εργασιακή του εξειδίκευση.

3. Η είσοδος στο Κόμμα γίνεται αποκλειστικά ατομικά. Τα νέα μέλη γίνονται δεκτά από τον αριθμό των δόκιμων που πέρασαν τον προβλεπόμενο χρόνο δοκιμασίας, το σχολείο πολιτικής μόρφωσης και αφομοίωσαν το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμματος.

Στο Κόμμα γίνονται δεκτοί ως μέλη εργάτες, κολχόζνικοι, κοκκινοφρουροί, φοιτητές και υπάλληλοι, που αναδείχτηκαν στη δουλειά στις ομάδες συμπαθούντων, στα Σοβιέτ, τα συνδικάτα, την Κομσομόλ, τους συνεταιρισμούς, τις συνελεύσεις αντιπροσώπων, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της οργάνωσης όπου ο υποψήφιος δούλευε ή δουλεύει.

Η τάξη αποδοχής μελών του Κόμματος από τα δόκιμα μέλη είναι η εξής:

α) Ορίζονται τέσσερις κατηγορίες:

1) Βιομηχανικοί εργάτες με παραγωγική προϋπηρεσία πέντε τουλάχιστον χρόνια, 2) βιομηχανικοί εργάτες με παραγωγική προϋπηρεσία λιγότερο από 5 χρόνια, εργάτες της αγροτικής παραγωγής, κοκκινοφρουροί από εργάτες και κολχόζνικους και τεχνικό προσωπικό, που εργάζονται άμεσα στο τμήμα ή το εργαστήριο, 3) κολχόζνικοι, μέλη βιοτεχνικών-παραγωγικών αρτέλ και δάσκαλοι του Δημοτικού, 5) υπόλοιποι υπάλληλοι. [...]

9. Με περιοδικές αποφάσεις της ΚΕ του ΠΚΚ(μπ) γίνονται εκκαθαρίσεις για τη συστηματική απαλλαγή του Κόμματος από:

Ταξικά ξένα και εχθρικά στοιχεία.

Διπρόσωπους, που εξαπατούν το Κόμμα και κρύβουν από αυτό τις πραγματικές τους απόψεις και υπονομεύουν την πολιτική του Κόμματος.

Ανοιχτούς ή κρυφούς καταπατητές της σιδερένιας πειθαρχίας του Κόμματος και του κράτους.

Μεταλλαγμένους, που εξομοιώνονται με τα αστικά στοιχεία.

Καριερίστες, φιλοτομαριστές και γραφειοκρατικοποιημένα στοιχεία.

Ηθικά σαπισμένους, που υποβιβάζουν με την άσχημη συμπεριφορά τους την αξιοπρέπεια του Κόμματος, που λεκιάζουν το λάβαρο του Κόμματος.

Τους παθητικούς, που δεν υλοποιούν τις υποχρεώσεις του μέλους του Κόμματος και δεν αφομοίωσαν το Πρόγραμμα, το Καταστατικό και τις σημαντικότερες αποφάσεις του Κόμματος. [...]

 

ΙV. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 18. Καθοδηγητική αρχή της οργανωτικής δομής του Κόμματος είναι ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, που σημαίνει:

α) Εκλογή όλων των καθοδηγητικών οργάνων του Κόμματος από πάνω μέχρι κάτω,

β) περιοδικός απολογισμός των κομματικών οργάνων στις κομματικές τους οργανώσεις,

γ) αυστηρή κομματική πειθαρχία και υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία,

δ) αναντίρρητη υποχρεωτικότητα των αποφάσεων των ανώτερων οργάνων για τα κατώτερα και για όλα τα μέλη του Κόμματος.

19. Το Κόμμα οικοδομείται στις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού με εδαφικό-παραγωγικό κριτήριο […].

 

ΧΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

 57. Η ελεύθερη και πρακτική συζήτηση των ζητημάτων της κομματικής πολιτικής στις ξεχωριστές οργανώσεις ή στο Κόμμα συνολικά αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μέλους του Κόμματος, που πηγάζει από την εσωκομματική δημοκρατία. Μόνο στη βάση της εσωκομματικής δημοκρατίας μπορεί να ξεδιπλωθεί η μπολσεβίκικη αυτοκριτική και να ενισχυθεί η κομματική πειθαρχία, που πρέπει να είναι συνειδητή και όχι μηχανιστική. Όμως η πλατιά συζήτηση, ιδιαίτερα η συζήτηση πανενωσιακής κλίμακας για ζητήματα της κομματικής πολιτικής, πρέπει να είναι έτσι οργανωμένη, που να μην οδηγεί σε προσπάθειες μιας ασήμαντης μειοψηφίας να επιβάλλει τη θέλησή της στη συντριπτική πλειοψηφία του Κόμματος ή σε προσπάθειες διαμόρφωσης φραξιονιστικών ομάδων, που διασπούν την ενότητα του Κόμματος, σε προσπάθειες διάσπασης, που μπορούν να κλονίσουν τη δύναμη και τη σταθερότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου προς ευχαρίστηση των εχθρών της εργατικής τάξης. Γι’ αυτό, μια πλατιά συζήτηση πανενωσιακής κλίμακας μπορεί να αναγνωριστεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση που: α) Αυτή η ανάγκη αναγνωρίζεται από τουλάχιστον μερικές τοπικές κομματικές οργανώσεις περιφερειακής κλίμακας ή κλίμακας Δημοκρατίας, β) εάν στο εσωτερικό της ΚΕ δε σχηματίζεται αρκετά ισχυρή πλειοψηφία σε σημαντικότατα ζητήματα της κομματικής πολιτικής, γ) εάν, παρά την ύπαρξη ισχυρής πλειοψηφίας στην ΚΕ που έχει ορισμένη άποψη, η ΚΕ θεωρεί αναγκαίο να επαληθεύσει την ορθότητα της πολιτικής της μέσω της συζήτησης στο Κόμμα. Μόνο η εφαρμογή αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να εξασφαλίσει το Κόμμα από τις καταχρήσεις της εσωκομματικής δημοκρατίας από την πλευρά αντικομματικών στοιχείων. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να θεωρούμε ότι η εσωκομματική δημοκρατία θα προχωρήσει σε όφελος της υπόθεσης και δε θα αξιοποιηθεί προς βλάβη του Κόμματος και της εργατικής τάξης.

58. Η διατήρηση της ενότητας του Κόμματος, η ανελέητη πάλη ακόμα και με τις μικρότερες προσπάθειες φραξιονιστικής πάλης και διάσπασης, η αυστηρότατη κομματική και σοβιετική πειθαρχία αποτελούν πρώτιστη υποχρέωση όλων των μελών του Κόμματος και όλων των κομματικών οργανώσεων. Για να υλοποιηθεί η αυστηρότερη πειθαρχία στο εσωτερικό του Κόμματος και σε όλη τη σοβιετική δουλειά και να επιτευχθεί η μέγιστη ενότητα με την εξάλειψη κάθε φραξιονισμού, η ΚΕ του ΠΚΚ(μπ) έχει δικαίωμα να παίρνει, σε περιπτώσεις παραβίασης της πειθαρχίας ή αναγέννησης ή ανοχής φραξιονισμού, όλα τα μέτρα κομματικών κυρώσεων, μέχρι και τη διαγραφή από το Κόμμα και σε ό,τι αφορά τα μέλη της ΚΕ, τη μετακίνησή τους στα αναπληρωματικά και, ως ακραίο μέτρο, τη διαγραφή από το Κόμμα […].

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1939 - 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΚΚ(μπ)

 Το Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκων), που αποτελεί τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς, είναι το πρωτοπόρο τμήμα του προλεταριάτου της Ένωσης ΣΣΔ, η ανώτερη μορφή ταξικής του οργάνωσης. Το Κόμμα καθοδηγείται στη δράση του από τη θεωρία του μαρξισμού-λενινισμού.

Το Κόμμα πραγματοποιεί την καθοδήγηση της εργατικής τάξης, της αγροτιάς, της διανόησης – όλου του σοβιετικού λαού στην πάλη για την ενίσχυση της δικτατορίας του προλεταριάτου, για την ενίσχυση και την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού συστήματος, για τη νίκη του κομμουνισμού.

Το Κόμμα αποτελεί τον καθοδηγητικό πυρήνα όλων των οργανώσεων των εργαζόμενων, τόσο των κοινωνικών όσο και των κρατικών, και εξασφαλίζει την επιτυχή οικοδόμηση της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Το Κόμμα αποτελεί ενιαία μαχητική οργάνωση, που ενώνεται από συνειδητή σιδερένια προλεταριακή πειθαρχία, εξίσου υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Κόμματος. Το Κόμμα είναι ισχυρό με τη συσπείρωσή του, την ενότητα θέλησης και την ενότητα δράσης, που είναι ασυμβίβαστες με τις αποκλίσεις από το Πρόγραμμα, τις παραβιάσεις της κομματικής πειθαρχίας και τις φραξιονιστικές ομάδες, με τη διπροσωπία. Το Κόμμα εκκαθαρίζει τις γραμμές του από πρόσωπα που παραβιάζουν το Πρόγραμμα του Κόμματος, το Καταστατικό του Κόμματος, την πειθαρχία του Κόμματος.

Το Κόμμα απαιτεί από τα μέλη του δραστήρια και με αυταπάρνηση δουλειά για την υλοποίηση του Προγράμματος και του Καταστατικού του Κόμματος, την εφαρμογή όλων των αποφάσεων του Κόμματος και των οργάνων του, την εξασφάλιση της ενότητας των γραμμών του Κόμματος και την ενίσχυση των αδερφικών, διεθνών σχέσεων, τόσο μεταξύ των εργαζόμενων εθνοτήτων της ΕΣΣΔ όσο και με τους προλετάριους όλων των χωρών του κόσμου.

 

Ι. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

 2. Το μέλος του Κόμματος υποχρεούται:

α) Να δουλεύει ακούραστα για την άνοδο της συνειδητότητάς του, για την αφομοίωση των βάσεων του μαρξισμού-λενινισμού.

β) Να τηρεί αυστηρότατη κομματική πειθαρχία, να συμμετέχει δραστήρια στην πολιτική ζωή του Κόμματος και της χώρας, να εφαρμόζει στην πράξη την πολιτική του Κόμματος και τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων.

γ) Να είναι παράδειγμα στην τήρηση της εργασιακής και κρατικής πειθαρχίας, να κατέχει την τεχνική της δουλειάς του, εξυψώνοντας συνεχώς την παραγωγική, εργασιακή του εξειδίκευση.

δ) Να ενισχύει καθημερινά τη σύνδεση με τις μάζες, να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων, να εξηγεί στις εξωκομματικές μάζες το νόημα της πολιτικής και των αποφάσεων του Κόμματος.

3. Το μέλος του Κόμματος έχει δικαίωμα:

α) Να συμμετέχει σε ελεύθερη και πρακτική συζήτηση στις κομματικές συνελεύσεις ή στον κομματικό Τύπο των πρακτικών ζητημάτων της κομματικής πολιτικής.

β) Να ασκεί κριτική στις κομματικές συνελεύσεις σε οποιοδήποτε στέλεχος του Κόμματος.

γ) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα κομματικά όργανα.

δ) Να απαιτεί προσωπική συμμετοχή σε όλες τις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα απόφασης για τη δράση του ή τη συμπεριφορά του.

ε) Να απευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ή αίτημα σε οποιοδήποτε κομματικό όργανο μέχρι την ΚΕ του ΠΚΚ(μπ).

4. Η ένταξη στο Κόμμα [...]

[...] Ως μέλη του Κόμματος γίνονται δεκτοί συνειδητοί, δραστήριοι και αφοσιωμένοι στην υπόθεση του κομμουνισμού εργάτες, αγρότες και διανοούμενοι.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1961 - 22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΚΣΕ

 Το ΚΚΣΕ είναι η μαχητική δοκιμασμένη πρωτοπορία του σοβιετικού λαού, που συνενώνει σε εθελοντικές αρχές το πρωτοπόρο, πιο συνειδητό τμήμα της εργατικής τάξης, της κολχόζνικης αγροτιάς και της διανόησης της ΕΣΣΔ.

Ιδρυμένο από τον Β. Ι. Λένιν, ως το πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης, το Κομμουνιστικό Κόμμα διάβηκε τον ένδοξο δρόμο του αγώνα, οδήγησε την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους αγρότες στη νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, στην εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου στην ΕΣΣΔ. Κάτω από την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Σοβιετική Ένωση εξαλείφθηκαν οι εκμεταλλεύτριες τάξεις, διαμορφώθηκε και ενισχύθηκε η ηθική και πολιτική ενότητα της σοβιετικής κοινωνίας. Ο σοσιαλισμός νίκησε πλήρως και τελεσίδικα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το κόμμα της εργατικής τάξης, έγινε πλέον κόμμα όλου του σοβιετικού λαού.

Το Κόμμα υπάρχει για το λαό και υπηρετεί το λαό. Αποτελεί την ανώτερη μορφή κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, που καθοδηγεί και κατευθύνει τη δύναμη της σοβιετικής κοινωνίας. Το Κόμμα καθοδηγεί τη μεγάλη δημιουργική δραστηριότητα του σοβιετικού λαού, προσδίδει οργανωμένο, σχεδιασμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο χαρακτήρα στην πάλη του για την επίτευξη του τελικού στόχου –της νίκης του κομμουνισμού.

Το ΚΚΣΕ οικοδομεί τη δουλειά του στη βάση της απαρέγκλιτης εφαρμογής των λενινιστικών κανόνων της κομματικής ζωής, της αρχής της συλλογικής καθοδήγησης, της ολόπλευρης ανάπτυξης της εσωκομματικής δημοκρατίας, της ενεργητικότητας και της πρωτοβουλίας των κομμουνιστών, της κριτικής και αυτοκριτικής.

Ακατάλυτος νόμος της δράσης του ΚΚΣΕ είναι η ιδεολογική και οργανωτική ενότητα, η μονολιθικότητα των γραμμών του, η υψηλή συνειδητή πειθαρχία όλων των κομμουνιστών. Κάθε εκδήλωση φραξιονισμού και ομαδοποιήσεων είναι ασυμβίβαστη με τη μαρξιστικο-λενινιστική κομματικότητα, με την παραμονή στο Κόμμα.

Σε όλη του τη δράση το ΚΚΣΕ καθοδηγείται από τη μαρξιστικο-λενινιστική θεωρία, το επεξεργασμένο στη βάση της Πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζονται τα βασικά καθήκοντα του Κόμματος κατά την περίοδο οικοδόμησης της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Αναπτύσσοντας δημιουργικά το μαρξισμό-λενινισμό, το ΚΚΣΕ παλεύει αποφασιστικά ενάντια σε οποιαδήποτε εκδήλωση αναθεώρησης και δογματισμού, που είναι στοιχεία βαθιά ξένα στην επαναστατική θεωρία.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης είναι αναπόσπαστο συστατικό μέρος του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος. Στέκεται σταθερά στις δοκιμασμένες μαρξιστικο-λενινιστικές αρχές του προλεταριακού διεθνισμού, συντελεί δραστήρια στην ενίσχυση της ενότητας όλου του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, των αδελφικών δεσμών με τη μεγάλη στρατιά των κομμουνιστών όλων των χωρών.

 

Ι. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

 1. Μέλος του ΚΚΣΕ μπορεί να είναι κάθε πολίτης της ΕΣΣΔ που αποδέχεται το Πρόγραμμα και το Καταστατικό του Κόμματος, συμμετέχει δραστήρια στην οικοδόμηση του κομμουνισμού, δουλεύει σε μία από τις κομματικές οργανώσεις, υλοποιεί τις αποφάσεις του Κόμματος και πληρώνει συνδρομή.

2. Το μέλος του Κόμματος υποχρεούται:

α) Να παλεύει για τη δημιουργία της υλικοτεχνικής βάσης του κομμουνισμού, να αποτελεί παράδειγμα κομμουνιστικής σχέσης με τη δουλειά, να ανεβάζει την παραγωγικότητα της εργασίας, να είναι θρυαλλίδα καθετί νέου, προοδευτικού, να στηρίζει και να διαδίδει την πρωτοπόρα εμπειρία, να κατέχει την τεχνική, να τελειοποιεί την εξειδίκευσή του, να προφυλάσσει και να πολλαπλασιάζει την κοινωνική, σοσιαλιστική περιουσία στη βάση της ισχύος και της άνθισης της σοβιετικής πατρίδας.

β) Να εφαρμόζει στη ζωή σταθερά και απαρέγκλιτα τις αποφάσεις του Κόμματος, να εξηγεί στις μάζες την πολιτική του Κόμματος, να συμβάλλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση των δεσμών του Κόμματος με το λαό, να δείχνει ευαισθησία και προσοχή στους ανθρώπους, να ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων.

γ) Να συμμετέχει δραστήρια στην πολιτική ζωή της χώρας, στη διεύθυνση των κρατικών υποθέσεων, στην οικονομική και πολιτιστική οικοδόμηση, να δίνει το παράδειγμα στην υλοποίηση του κοινωνικού χρέους, να βοηθά στην ανάπτυξη και τη στερέωση των κομμουνιστικών κοινωνικών σχέσεων.

δ) Να κατακτά τη μαρξιστικο-λενινιστική θεωρία, να ανεβάζει το ιδεολογικό του επίπεδο, να συμβάλλει στη διαμόρφωση και διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου της κομμουνιστικής κοινωνίας. Να διεξάγει αποφασιστική πάλη με κάθε εκδήλωση της αστικής ιδεολογίας, με τα υπολείμματα της ψυχολογίας της ατομικής ιδιοκτησίας, τις θρησκευτικές προλήψεις και με τις άλλες αναβιώσεις του παλιού, να τηρεί τις αρχές της κομμουνιστικής ηθικής, να βάζει τα κοινωνικά συμφέροντα πάνω από τα ατομικά.

ε) Να προάγει δραστήρια τις ιδέες του σοσιαλιστικού διεθνισμού και του σοβιετικού πατριωτισμού στις μάζες των εργαζόμενων, να διεξάγει πάλη ενάντια στις αναβιώσεις του εθνικισμού και του σοβινισμού,
με λόγια και έργα να συντελεί στην ενίσχυση της φιλίας των λαών της ΕΣΣΔ, των αδελφικών δεσμών του σοβιετικού λαού με τους λαούς του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, με τους προλετάριους και τους εργαζόμενους όλων των χωρών.

στ) Να ενισχύει ολόπλευρα την ιδεολογική και οργανωτική ενότητα του Κόμματος, να προφυλάσσει το Κόμμα από την παρείσφρηση στις γραμμές του ανθρώπων που δεν αξίζουν τον υψηλό τίτλο του κομμουνιστή, να είναι ειλικρινής και τίμιος μπροστά στο Κόμμα και το λαό, να δείχνει επαγρύπνηση, να διαφυλάσσει τα κομματικά και κρατικά μυστικά.

ζ) Να αναπτύσσει την κριτική και την αυτοκριτική, να αποκαλύπτει θαρραλέα τις αδυναμίες και να επιδιώκει την εξάλειψή τους, να παλεύει ενάντια στην επίδειξη, την ξιπασιά, τον εφησυχασμό, τον τοπικισμό, να αποκρούει αποφασιστικά κάθε προσπάθεια κατάπνιξης της κριτικής, να τοποθετείται ενάντια σε κάθε πράξη που βλάπτει το Κόμμα και το κράτος και να ενημερώνει γι’ αυτές τα κομματικά όργανα, μέχρι την ΚΕ του ΚΚΣΕ.

η) Να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τη γραμμή του Κόμματος στην ανάδειξη στελεχών σύμφωνα με την πολιτική και εργασιακή τους ποιότητα. Να είναι ασυμβίβαστος σε κάθε περίπτωση καταπάτησης των λενινιστικών αρχών ανάδειξης και διαπαιδαγώγησης στελεχών.

θ) Να τηρεί την κομματική και κρατική πειθαρχία, που είναι εξίσου υποχρεωτική για όλα τα μέλη του Κόμματος. Το Κόμμα έχει μία πειθαρχία, ένα νόμο για όλους τους κομμουνιστές, ανεξάρτητα από υπηρεσίες και θέση.

ι) Να συντελεί ολόπλευρα στην ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της ΕΣΣΔ, να διεξάγει ακούραστη πάλη για την ειρήνη και τη φιλία μεταξύ των λαών.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

*   Η μετάφραση των Καταστατικών έχει γίνει από τα ρωσικά από τη συλλογή «Комму-нистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988)», М., 1983-1990.

1. Το Καταστατικό που ψηφίστηκε στο 3ο Συνέδριο δίνεται ολόκληρο.

3. Το Καταστατικό που ψηφίστηκε στο 4ο Συνέδριο δίνεται ολόκληρο, με τις τροποποιήσεις που έκανε το 5ο Συνέδριο (1907).

4. Το Καταστατικό που ψηφίστηκε στο 6ο Συνέδριο δίνεται ολόκληρο.

5. Η «στενή σύνθεση» της ΚΕ αποτέλεσε τον άμεσο πρόδρομο του Πολιτικού Γραφείου. Το όργανο αυτό συστήθηκε για πρώτη φορά από την Ολομέλεια της ΚΕ στις 5 Αυγούστου 1917 και είχε 11 μέλη. Στις παραμονές της Οκτωβριανής Επανάστασης (10 Οκτώβρη 1917) μετονομάστηκε σε Πολιτικό Γραφείο, με μείωση των μελών του σε 7.

6. Το κείμενο του Καταστατικού έλαβε την τελική του μορφή και εγκρίθηκε από την ΚΕ τον Ιούνη του 1926 (το 14ο συνέδριο είχε αναθέσει στην ΚΕ την τελική σύνταξη).

7. Η Εργατο-αγροτική Επιθεώρηση (Рабкри́н, РКИ) συστάθηκε το 1920 από την Πανενωσιακή Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή ως διάδοχο όργανο του Λαϊκού Επιτροπάτου Κρατικού Ελέγχου, με στόχο να εποπτεύει την αποτελεσματικότητα των κρατικών οργάνων και των διευθύνσεων των επιχειρήσεων. Μετά το 1923 δούλευε ενιαία με την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου του Κόμματος ως ένα κοινό κομματικό-σοβιετικό όργανο. Καταργήθηκε από το 17ο Συνέδριο του ΠΚΚ(μπ) το 1934 και οι αρμοδιότητες της μεταφέρθηκαν στην Επιτροπή Σοβιετικού Ελέγχου (Комиссия советского контроля при СНК СССР - КСК).