Συμφωνία για το σχηματισμό της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών*


Η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Σοβιετική Δημοκρατία της Ρωσίας (ΣΟΣΔΡ), η Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία της Ουκρανίας (ΣΣΔΟ), η Σοσιαλιστική Σοβιετική Δημοκρατία της Λευκορωσίας (ΣΣΔΛ) και η Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Σοβιετική Δημοκρατία της Υπερκαυκασίας (ΣΟΣΔΥ-Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία) κλείνουν αυτήν την ενωσιακή συμφωνία για τη συνένωσή τους σε ένα ενωσιακό κράτος –στην «Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών»– πάνω στις παρακάτω αρχές:

1. Στη δικαιοδοσία της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που αντιπροσωπεύεται από τα ανώτατα όργανά της, υπάγονται:

α) Η αντιπροσώπευση της Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις·

β) η αλλαγή των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

γ) το κλείσιμο συμφωνιών για την εισδοχή νέων Δημοκρατιών στη σύνθεση της Ένωσης·

δ) η κήρυξη πολέμου και η σύναψη ειρήνης·

ε) η σύναψη εξωτερικών κρατικών δανείων·

στ) η επικύρωση διεθνών συμφώνων·

ζ) ο καθορισμός του συστήματος του εξωτερικού και του εσωτερικού εμπορίου·

η) ο καθορισμός των βάσεων και ενός γενικού σχεδίου όλης της Λαïκής Οικονομίας της Ένωσης, καθώς και το κλείσιμο συμφωνιών για την παροχή εκχωρήσεων·

θ) η ρύθμιση των μεταφορών και των ΤΤΤ·

ι) ο καθορισμός των βάσεων της οργάνωσης των Ένοπλων Δυνάμεων της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών·

ια) η έγκριση του ενιαίου κρατικού προϋπολογισμού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ο καθορισμός του νομισματικού, χρηματικού και πιστωτικού συστήματος, καθώς και του συστήματος των φόρων σε πανενωσιακή κλίμακα, σε κλίμακα Δημοκρατίας και σε τοπική κλίμακα·

ιβ) ο καθορισμός των γενικών αρχών ρύθμισης και χρήσης της γης, καθώς και της εκμετάλλευσης του υπεδάφους, των δασών και των υδάτων σε όλο το έδαφος της Ένωσης·

ιγ) η γενική ενωσιακή νομοθεσία για τον εποικισμό·

ιδ) ο καθορισμός των βάσεων συγκρότησης των δικαστηρίων και της δικονομίας, καθώς και η αστική και ποινική νομοθεσία της Ένωσης·

ιε) ο καθορισμός των βασικών νόμων για την εργασία·

ιστ) ο καθορισμός των γενικών αρχών της Λαϊκής Παιδείας·

ιζ) ο καθορισμός των γενικών μέτρων στον τομέα της προστασίας της υγείας του λαού·

ιη) ο καθορισμός του συστήματος των μέτρων και σταθμών·

ιθ) η οργάνωση της πανενωσιακής στατιστικής·

κ) η βασική νομοθεσία στον τομέα της ενωσιακής υπηκοότητας σε σχέση με τα δικαιώματα των αλλοδαπών·

κα) το δικαίωμα της γενικής αμνηστίας·

κβ) η ακύρωση των αποφάσεων των συνεδρίων των Σοβιέτ, των Κεντρικών Εκτελεστικών Επιτροπών και των Συμβουλίων των Επιτρόπων του Λαού των ενωσιακών Δημοκρατιών που αντιτίθενται στην ενωσιακή συμφωνία.

2. Ανώτατο όργανο της εξουσίας της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είναι το συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και στην περίοδο ανάμεσα στα συνέδρια η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

3. Το συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών αποτελείται από αντιπροσώπους των Σοβιέτ των πόλεων –με αναλογία 1 βουλευτής για κάθε 25.000 εκλογείς– και από αντιπροσώπους των συνεδρίων των Σοβιέτ των κυβερνείων –με αναλογία 1 βουλευτής για κάθε 125.000 κατοίκους.

4. Οι αντιπρόσωποι στο συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιε-
τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εκλέγονται στα συνέδρια των Σοβιέτ 
των κυβερνείων.

5. Τα τακτικά συνέδρια των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών συγκαλούνται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μια φορά το χρόνο· τα έκτακτα συνέδρια συγκαλούνται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών με δική της απόφαση ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο Ενωσιακές Δημοκρατίες.

6. Το συνέδριο των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εκλέγει Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή από αντιπροσώπους των Ενωσιακών Δημοκρατιών ανάλογα με τον πληθυσμό της καθεμιάς· η ΚΕΕ αποτελείται συνολικά από 371 μέλη.

7. Οι τακτικές σύνοδοι της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών συγκαλούνται τρεις φορές το χρόνο. Οι έκτακτες συγκαλούνται με απόφαση του Προεδρείου της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης ή όταν το ζητήσει το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, καθώς και η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή μιας από τις ενωσιακές Δημοκρατίες.

8. Τα συνέδρια των Σοβιέτ και οι σύνοδοι της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών συγκαλούνται στις πρωτεύουσες των Ενωσιακών Δημοκρατιών με τη σειρά που καθορίζει το Προεδρείο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

9. Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εκλέγει Προεδρείο, που είναι το ανώτατο όργανο εξουσίας της Ένωσης στην περίοδο ανάμεσα στις συνόδους της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης.

10. Στο Προεδρείο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών εκλέγονται 19 μέλη και από αυτά η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης εκλέγει τέσσερις προέδρους της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης, όσος είναι ο αριθμός των ενωσιακών Δημοκρατιών.

11. Εκτελεστικό όργανο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης είναι το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που εκλέγεται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης για το διάστημα που ισχύει η πληρεξουσιότητά της.

Το Συμβούλιο αποτελείται:

Από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης,

από τους αντιπροέδρους,

από τον Επίτροπο του Λαού για τις Εξωτερικές Υποθέσεις,

από τον Επίτροπο του Λαού των Στρατιωτικών και των Ναυτικών,

από τον Επίτροπο του Λαού για το Εξωτερικό Εμπόριο,

από τον Επίτροπο του Λαού για τις Συγκοινωνίες,

από τον Επίτροπο του Λαού για τα ΤΤΤ,

από τον Επίτροπο του Λαού για την Εργατοαγροτική Επιθεώρηση,

από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Οικονομίας,

από τον Επίτροπο του Λαού για την Εργασία,

από τον Επίτροπο του Λαού για τον Επισιτισμό,

από τον Επίτροπο του Λαού για τα Οικονομικά.

12. Για να κατοχυρωθεί η επαναστατική νομιμότητα στο έδαφος της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και για να ενωθούν οι προσπάθειες των ενωσιακών Δημοκρατιών στον αγώνα ενάντια στην αντεπανάσταση, ιδρύεται δίπλα στην Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών Ανώτατο Δικαστήριο με αρμοδιότητα ανώτερου δικαστικού ελέγχου και δίπλα στο Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού ένα ενιαίο όργανο Κρατικής Πολιτικής Διοίκησης, που ο πρόεδρός της είναι μέλος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου.

13. Τα διατάγματα και οι αποφάσεις του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είναι υποχρεωτικές για όλες τις Ενωσιακές Δημοκρατίες και μπαίνουν αμέσως σε εφαρμογή σε όλο το έδαφος της Ένωσης.

14. Τα διατάγματα και οι αποφάσεις της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης δημοσιεύονται στις γλώσσες που μιλιούνται στις Ενωσιακές Δημοκρατίες (ρωσική, ουκρανική, λευκορωσική, γεωργιανή, αρμενική, τουρκική).

15. Οι Κεντρικές Εκτελεστικές Επιτροπές των Ενωσιακών Δημοκρατιών προσβάλλουν το κύρος των διαταγμάτων και των αποφάσεων του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης στο Προεδρείο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, χωρίς να αναστέλλουν την εκτέλεσή τους.

16. Οι αποφάσεις και τα διατάγματα του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μπορούν να ακυρωθούν μόνο από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και από το Προεδρείο της· οι διαταγές των διάφορων Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μπορούν να ακυρωθούν από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, από το Προεδρείο της και από το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης.

17. Τα διατάγματα των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών μπορούν να ανασταλούν από τις Κεντρικές Εκτελεστικές Επιτροπές είτε από τα Προεδρεία των Κεντρικών Εκτελεστικών Επιτροπών των Ενωσιακών Δημοκρατιών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει έκδηλη ασυμφωνία του δοσμένου διατάγματος με τις αποφάσεις του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού ή της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή ή το Προεδρείο της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Ενωσιακών Δημοκρατιών φέρνουν αμέσως σε γνώση του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και του αντίστοιχου Επιτρόπου του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών την αναστολή των διαταγμάτων.

18. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Λαού των Ενωσιακών Δημοκρατιών απαρτίζεται από:

Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού, τους αντιπροέδρους,

τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου της Λαϊκής Οικονομίας,

τον Επίτροπο του Λαού για τη Γεωργία,

τον Επίτροπο του Λαού για τον Επισιτισμό,

τον Επίτροπο του Λαού για τα Οικονομικά,

τον Επίτροπο του Λαού για την Εργασία,

τον Επίτροπο του Λαού για τις Εσωτερικές Υποθέσεις,

τον Επίτροπο του Λαού για τη Δικαιοσύνη,

τον Επίτροπο του Λαού για την Εργατοαγροτική Επιθεώρηση,

τον Επίτροπο του Λαού για την Παιδεία,

τον Επίτροπο του Λαού για την Υγεία,

τον Επίτροπο του Λαού για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις,

τον Επίτροπο του Λαού για τα ζητήματα των Εθνοτήτων,

καθώς και από τους εξουσιοδοτημένους με δικαίωμα συμβουλευτικής ψήφου εκπροσώπους των Επιτροπάτων του Λαού της Ένωσης: Για τις Εξωτερικές Υποθέσεις, των Στρατιωτικών και Ναυτικών, για το Εξωτερικό Εμπόριο, για τις Συγκοινωνίες και τα ΤΤΤ.

19. Τα Ανώτατα Συμβούλια Λαϊκής Οικονομίας και τα Επιτροπάτα του Λαού των Ενωσιακών Δημοκρατιών: Τα Επιτροπάτα για τον Επισιτισμό, τα Οικονομικά, την Εργασία και την Εργατοαγροτική Επιθεώρηση, που υπάγονται άμεσα στις Κεντρικές Εκτελεστικές Επιτροπές και τα Συμβούλια των Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης, καθοδηγούνται στη δράση τους από τις διαταγές των αντίστοιχων Επιτρόπων του Λαού της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

20. Οι Δημοκρατίες που ανήκουν στη σύνθεση της Ένωσης έχουν δικούς τους προϋπολογισμούς, που αποτελούν συστατικά μέρη του πανενωσιακού προϋπολογισμού και εγκρίνονται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης. Οι προϋπολογισμοί των Δημοκρατιών, τα έσοδα και τα έξοδά τους, καθορίζονται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης. Οι κατηγορίες των εσόδων και το μέγεθος των κονδυλίων των εσόδων που διατίθενται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Ενωσιακών Δημοκρατιών καθορίζονται από την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης.

21. Ορίζεται ενιαία ενωσιακή υπηκοότητα για τους πολίτες των Ενωσιακών Δημοκρατιών.

22. Η Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών έχει τη σημαία της, τα εμβλήματά της και την κρατική της σφραγίδα.

23. Πρωτεύουσα της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είναι η πόλη Μόσχα.

24. Οι Ενωσιακές Δημοκρατίες θα αλλάξουν τα Συντάγματά τους σε αντιστοιχία με αυτήν τη Συμφωνία.

25. Η επικύρωση, η τροποποίηση και η συμπλήρωση της Συμφωνίας για την Ένωση ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Συνεδρίου των Σοβιέτ της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.

26. Κάθε Ενωσιακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης αποχώρησης από την Ένωση.

 


ΣημειώσειςΣημειώσεις

* Ι. Β. Στάλιν, Άπαντα, τόμ. 5, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, σελ. 444-452.